Extra geld Jeugd

Voor de zomer heeft de raad ook al gesproken over de plannen en voornemens voor komende begroting bij de behandeling van de voorjaarsnota. We wisten toen al wel dat het kabinet extra miljoenen beschikbaar had gesteld aan gemeenten voor het oplossen van de acute problematiek in de jeugdzorg, maar we wisten toen nog niet hoeveel Deventer extra te besteden zou hebben. Nu is bekend dat er vanaf 2022 jaarlijks 2,1 miljoen extra is voor nieuw beleid. Daarnaast is er tussen 2021 en 2025 ruimte voor eenmalig nieuw beleid. Dit is opgeteld 16,8 miljoen.

GroenLinks wil - net als veel andere partijen - dat een deel van de extra Rijksmiddelen Jeugd ook echt voor jeugd worden ingezet. Gelukkig heeft Deventer geen grote tekorten op jeugdzorg, zoals veel andere gemeenten. Maar er is altijd ruimte voor verbetering. Het college stelt voor om eerst goed uit te zoeken waar we het beste extra middelen (het voorstel van het college is jaarlijks 5 ton extra voor jeugd) op kunnen inzetten. GroenLinks wil dat jongeren betrokken worden bij het onderzoek.

Moties en komend beleid

De fractie van GroenLinks verwacht ook dat het college alle bij de voorjaarsnota aangenomen moties meegenomen meeneemt in de begroting. Maar natuurlijk ook alle andere moties en toezeggingen die niet of nog niet volledig zijn uitgevoerd.

Daarnaast staat er tussen nu en de begroting nog enkele beleidsnota’s op de agenda van de raad die waarschijnlijk ook extra middelen vragen. Zoals het beleid vrijwilligers/mantelzorgers. En zo komt GroenLinks binnenkort nog met voorstellen voor het Dierenwelzijnsbeleid en hebben we dit voorjaar de wens uitgesproken om voor het nieuwe Minimabeleid de consequenties in kaart te brengen van het verruimen van de toegang tot minimaregelingen.

Duurzaam Deventer

Een ander aandachtspunt is dat het college bij de voorjaarsnota over het algemeen alleen voorstellen heeft gedaan voor de inzet van extra geld voor 2022 en 2023. Terwijl we nu al weten dat er voor met name Duurzaam Deventer ook na 2023 jaarlijks veel extra middelen nodig zijn. Zoals maatregelen om met klimaatverandering om te gaan en nog niet uitgevoerde acties uit het vastgestelde energieplan. Bij de algemene beschouwing voor de zomer sprak GroenLinks al over de uitgelekte conclusies van het rapport van de Intergouvernementele Werkgroep inzake Klimaatverandering (IPCC), en deze zomer hebben we allemaal nogmaals kennis kunnen nemen van de urgentie van daadkrachtig handelen op dit gebied.

Investeringen

Naast deze zogenaamde structurele middelen heeft GroenLinks ook nog een bescheiden lijstje van gewenste investeringen:

  1. Een toereikende extra reservering voor poppodium het Burgerweeshuis, zodat er na een besluit in 2022 over ver- dan wel nieuwbouw er ook meteen een schop in de grond kan.
  2. Investeringen in verduurzaming gemeentelijk vastgoed. Zoals 1,5 miljoen voor zonnepanelen op maatschappelijk vastgoed. De wethouder heeft al toegezegd te werken aan een plan bij behandeling van de motie hierover bij de voorjaarsnota. Maar ook mogelijke ander laag hangend fruit. Er moeten nog wel wat stappen gezet worden om deze collegeperiode daadwerkelijk 10% te besparen, zoals in het bestuursakkoord staat opgenomen.
  3. Een investering in fietsvoorzieningen. Onder andere bij de Lebuïnuspleinen.
  4. Een revolverend fonds voor duurzame investeringen voor heel de gemeente Deventer en niet alleen voor de Zandweerd.

Hoe nu verder?

Het college met onze wethouder Carlo Verhaar gaat komende maand aan de slag met het maken van de meerjarenbegroting. Op 10 november 2021 is de raadsvergadering waar de begroting 2022 in de raad wordt besproken.