Foto is uiteraard pre-corona. De gemeenteraad vergadert op anderhalve meter afstand. 

Tijdens de algemene beschouwing op 30 juni had fractievoorzitter Tjeerd van der Meulen de volgende bijdrage:

"Nu we weer langzaam uit de coronacrisis opkrabbelen, wilde ik graag positief beginnen. Maar helaas. Vorige week stond in een uitgelekt rapport van het internationale klimaatpanel (IPCC) dat met de huidige inzichten het leven zoals we nu kennen binnen no time onomkeerbaar verandert. We bereiken de "tipping points" : kritieke niveaus waarbij een onvermijdelijk domino-effect ontstaat van desastreuze onomkeerbare gevolgen. Kortom: we doen te weinig om de klimaat- en biodiversiteitscrisis op te lossen.

Terug naar Deventer. Wij willen in 2030 energieneutraal zijn en ons Energieplan staat strak van de acties. Het loopt alleen nog niet echt lekker. Natuurlijk, de discussie over windenergie had een valse start en dat gaan we nu zorgvuldig overdoen. De waardevolle input en suggesties van betrokken inwoners tijdens de inspraak zien wij als winst voor het vervolg. Maar tempo blijft nodig.  Ondertussen wachten we op de andere acties. Om er een paar te noemen: serieus energietoezicht, convenanten met het bedrijfsleven, Kleintje Duurzaamheid en een uitwerking van de motie revolverend energiefonds. Oproep aan het college is om met lef en liefde door te pakken. Het passief wachten op bakken met geld uit Den Haag is een naïeve en fossiele gedachte. Daarom dienen we met D66 een motie in waarom we de verantwoordelijk nemen om zelf ons vastgoed te verduurzamen.

Terug naar de Voorjaarsnota. De fractie heeft gemengde gevoelens. Bij nieuw beleid zijn er altijd zaken waar je blij van wordt en voorstellen die je minder aanspreken maar bij deze voorjaarsnota missen we  balans. Financieel staan we er goed voor en er is ruimte voor nieuw beleid.  Wij vinden het college wel erg voorzichtig want ze ziet wel heel veel beren op de weg. Onzekerheid over toekomstige bijdragen van het rijk/gemeentefonds maken dat we oppotten voor slechte tijden. Wij zien wel mogelijkheden voor bestedingsruimte, helemaal toen een week na het verschijnen van de VJN miljoenen (meer naar de generieke weerstandsreserve vloeiden dan gepresenteerd. Vet op de botte voor slechte tijden is oké, maar je kunt ook overdrijven. Oproep is dan ook om vandaag ontspannen met voorstellen voor nieuw beleid om te gaan en in aanloop naar de begroting op zoek te gaan naar ruimte. Wij hebben vandaag voorstellen voor een aantrekkelijke duurzame binnenhaven, het behoud van een beeldbepalend monument aan de Deventer skyline en investeringen in toezicht en handhaving. Ook zullen wij enkele andere goede ideeën van anderen mede-indienen of steunen. Voor goede plannen vinden we immers altijd geld, aldus het coalitieakkoord).

Zoals gezegd: elke VJN of begroting is een mix van zaken – waar je blij van wordt en waar je minder blij van wordt. Wij vinden bijvoorbeeld het plan om overlast Beestenmarkt aan te pakken een goede maatregel maar bij deze roepen wij het college op om de start van de planvorming naar voren te halen (en niet pas in 2022). Ook van het preventiefonds worden we blij. Bij de wijze waarop we het preventiefonds (3 keer 300.000 euro) wordt vormgegeven worden we graag als raad aan de voorkant betrokken. Preventief gezondheidsbeleid raakt natuurlijk ook het ruimtelijke beleid, bijvoorbeeld de inrichting openbare (groene) ruimte en het vestigingsbeleid voor horeca met laagdrempelige hoogcalorische voedselverstrekkers.

Waar we minder blij van worden is dat een aantal beleidsvoorstellen niet zijn gehonoreerd (bijlage 1), bijvoorbeeld nieuwe bomen en de verduurzaming maatschappelijk vastgoed. Ook missen wij voornemens uit het coalitieakkoord zoals het actualiseren van het groenbeleidsplan en dierenwelzijnsbeleid. Maar de grootste schrik was het missen van middelen voor poppodium Burgerweeshuis. Al bijna 10 jaar praten we daarover maar we zijn geen meter vooruitgekomen. Voor een stad met ambities voor jongeren kan dat echt niet. Daarom samen met o.a. D66, de PvdA en de ChristenUnie vandaag een voorstel daarover.

Het missen van het Burgerweeshuis staat in schril contrast met het plan De Nieuwe Keizer waarvan tot dit voorjaar niemand had gehoord.  Een mooi idee voor de toekomst van de schouwburg maar wij hebben meer informatie nodig om een volgende stap te kunnen zetten.  Daarom een amendement waarbij we aansluiten bij de Leidraad Grote Projecten.

Tot slot een woord van dank aan griffie en ambtelijke organisatie voor hun inzet tijdens het afgelopen coronajaar. Jullie hebben topprestaties geleverd!"