1,8 miljoen 
Het meest opmerkelijk vond GroenLinks de knelpunten bestaand beleid die structureel worden opgelost. De 1,3 miljoen structureel voor de uitwerking kadernota vastgoed en de 5 ton structureel voor inkoop jeugd. Voor de snelle rekenraars onder ons komt dat neer op 1,8 miljoen wat jaarlijks niet aan andere zaken kunnen worden besteed. 
De financiële consequenties van de kadernota vastgoed stonden toegelicht in een bijlage. Het college rekende vier scenario’s voor, waaruit de jaarlijkse putting van 1,3 miljoen uit de algemene middelen volgens hen de meest wijze was. Pas na het zomerreces zal de raad de nieuwe kadernota vastgoed bespreken en vaststellen.

Begrotingsregels
Het is gebruikelijk dat knelpunten bij bestaand beleid gedurende het lopende begrotingsjaar worden opgevangen binnen het programma, of eenmalig gedekt worden uit de algemene middelen. Eenmalig, dus niet structureel. Het oplossen van structurele knelpunten past beter bij de behandeling van een begroting dan bij een kwartaalrapportage. Bij een begroting maakt de raad een integrale afweging over de besteding van middelen. De coalitiepartijen hebben deze begrotingsregels onlangs bevestigd in het bestuursakkoord, maar blijkbaar konden geen van de vier partijen zich deze afspraak uit het financiële hoofdstuk herinneren.

Nieuwe begrotingsregels
De fractie van GroenLinks vindt deze uitzondering voor uitwerking kadernota vastgoed en inkoop jeugd dan ook onwenselijk. De fractie zou graag zien dat er bij vaststelling van de begrotingsregels later dit jaar nog goed wordt gekeken naar wanneer en hoe de begroting gewijzigd kan worden, en hoe dit in een raadsbesluit expliciet moet worden meegenomen. Met de grote maatschappelijke opgaven waar de gemeente voorstaat, is het van belang dat het voor de raad volledig transparant is welke financiële keuzes zijn maakt.