Vooruitblik op 2021

De begroting is het moment waarop we vooruit kijken op het komende jaar. Al is het opstellen van een begroting in crisistijd als autorijden in de mist. We verwachten dat komend jaar veel huishoudens door de coronacrisis in financiële problemen zullen komen, al weten we niet hoeveel en wanneer zij zich bij de gemeente melden met een vraag om budgetadvies of een uitkering. We weten dat het Rijk extra geld beschikbaar stelt aan gemeenten om onder meer de schuldhulpverlening en de uitvoer van de Participatiewet toe te rusten voor deze grotere toestroom van hulpvragen. Maar we weten nog niet hoeveel er gecompenseerd wordt en of dat genoeg zal zijn. Ondanks al deze onzekerheden moet je in een begroting toch de doelen en prestaties voor het volgende jaar vaststellen.

Dienstverlening op peil houden

De gemeente Deventer heeft in het Schuldhulpverleningsbeleid het accent gelegd op preventie en vroegsignalering van schulden en armoede. En voor de mensen met een bijstandsuitkering heeft de raad afgelopen jaar een nieuw beleid vastgesteld dat uitgaat van maatwerk en vertrouwen. In deze beleidsstukken is er echter geen rekening gehouden met een pandemie. Daarom kwam GroenLinks – samen met CDA, D66, Deventer Sociaal, DENK en ChristenUnie – met twee voorstellen die uitspreken dat de dienstverlening met betrekking tot schuldhulpverlening én werk & inkomen overeind moeten blijven, ook bij een grotere toestroom van hulpvragen. Bijvoorbeeld door te kiezen voor extra capaciteit wanneer dat nodig is, in plaats van langere wachttijden of prioriteren tussen bepaalde doelgroepen. “We willen voorkomen dat we net als vorige crisis moeten gaan prioriteren tussen verschillende groepen die bij de gemeente om begeleiding naar werk vragen. Iemand met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt heeft net zoveel recht op goede begeleiding als iemand die nog maar kort een uitkering ontvangt. En andersom”, zegt Anne van der Meer. Met deze voorstellen wordt nog niet het “hoe?” en het “hoe gaan we dat betalen?” ingevuld. Juist de onzekerheden die horen bij deze tijd vragen om ruimte voor flexibiliteit. Wanneer zich knelpunten gaan voordoen, zal het college bij de raad aankloppen met denkrichtingen voor oplossingen.