Ambitieuze plannen voor mensen met een uitkering

De raad heeft unaniem ingestemd met de nieuwe visie voor de uitvoering van de participatiewet: ‘Inzet op maat’. GroenLinks is blij dat maatwerk en vertrouwen leidend zijn in het nieuwe beleid. We zijn ook erg tevreden met de expliciete aandacht voor mensen met een arbeidsbeperking. Raadslid Anne van der Meer heeft zich afgelopen maanden ingezet voor deze doelgroep: “De evaluatie van het beleid van afgelopen jaren heeft aangetoond dat de inkomenspositie voor jonggehandicapten is verslechterd en dat door het verloren gaan van de sociale werkvoorziening er meer mensen thuiszitten. De nieuwe ambitieuze plannen zijn een grote stap in de goede richting”.

Van ‘Iedereen actief’ naar ‘Inzet op maat’

Met de invoering van de Participatiewet werden taken overgeheveld van het Rijk naar de gemeenten. Het doel van de Participatiewet is om zoveel mogelijk mensen, ook mensen met een arbeidsbeperking, zo regulier mogelijk een plek te geven op de arbeidsmarkt. In Deventer werd daarom in 2015 het beleid ‘Iedereen actief’ ingevoerd. Afgelopen jaren lag de focus vooral bij de groepen met een korte afstand tot de arbeidsmarkt. Daarnaast werd er uitgegaan van een gelijke (basis)dienstverlening. Daarom vond wethouder Thomas Walder (D66) het hoog tijd voor een nieuwe visie, met nieuwe uitgangspunten.

 

Uitgangspunten

In het nieuwe beleid wordt er uitgegaan van een stress sensitieve dienstverlening. Geldzorgen maken mensen ziek. Rust en inkomen zijn belangrijke randvoorwaarden voordat mensen in staat zijn om (vervolg)stappen te zetten richting participatie of werk. Een andere grote verbetering is de meer individuele aanpak, die beter aansluit bij de mogelijkheden van mensen. Voor de ene is participeren naar vermogen een reguliere baan, voor de ander is dat vrijwilligerswerk of een aanstelling met loonkostensubsidie. Ook komen de behoeften van de arbeidsmarkt in dit nieuwe beleid centraler te staan: we gaan intensiever begeleiden en opleiden richting arbeidsmarkt. Tot slot willen we werk lonender maken. Daarvoor verkennen we komende maanden verschillende opties, zoals meer ruimte voor bijverdienen naast de uitkering, parttime werken of ondernemen aantrekkelijker maken, sociale ondernemingen stimuleren en vrijwilligersvergoedingen ruimhartig toepassen.

 

Geld

Het college gaat er vanuit dat de nieuwe manier van werken uitvoerbaar is binnen de bestaande budgetten. Voor de uitvoering van de participatiewet krijgen gemeente een budget van het Rijk: het BUIG-budget. Toch blijkt al jaren dat dit eigenlijk budget niet genoeg is. Tijdens de vergadering heeft GroenLinks een oproep gedaan om te lobbyen voor een nieuwe financieringssystematiek vanuit het Rijk, waarbij we ook in economische mindere tijden in mensen kunnen blijven investeren. Raadslid Anne van der Meer: “Als gemeente kunnen wij ons in allerlei bochten wringen om de tekorten te minimaliseren, maar we kunnen het Rijk ook simpelweg vragen om het budget op te hogen”.

 

Uitvoering

Ambitieuze plannen vragen ook heel wat van de mensen die het moeten uitvoeren. Het realiseren van de doelstellingen uit dit kader vraagt veranderingen in de uitvoering: een echte cultuuromslag. Om dit realiseren, is in het beleidskader een implementatieperiode van een jaar benoemd. Met grote belangstelling zullen wij volgen hoe de resultaten van de verschillende experimenten met de regelarme bijstand bij de uitvoering betrokken zullen worden (naar aanleiding van Schriftelijke Vragen van GroenLinks samen met Kitty Schmidt van Deventer Sociaal is toegezegd dat opbrengsten uit de experimenten betrokken worden bij de uitvoering van het nieuwe beleid). GroenLinks wenst alle betrokkenen bij de uitvoering - van onder andere gemeente afdeling Inkomensondersteuning en Deventer Werktalent - heel veel succes.