Onderzoeksmethodiek

In 2017 is er voor het eerst, in opdracht van de gemeente, een sentimentenmonitor uitgevoerd. Hierbij wordt gekeken naar mogelijke sentimenten en tegenstellingen tussen verschillende groepen die zich bevinden in de Deventer samenleving. Een deel van het onderzoek bestaat uit gesprekken met professionals die werkzaam zijn in het onderwijs, het sociale domein, bij woningbouwverenigingen en de politie. Een ander deel bestaat uit input van het Digipanel. En bij die input hebben D66 en GroenLinks hun vraagtekens. De onderzoekers geven zelf al aan dat de bewoners die de vragenlijst hebben ingevuld niet representatief zijn voor de Deventer bevolking, waardoor de resultaten enigszins vertekend kunnen zijn. Daarnaast wordt in de vraagstelling gerichte aandacht gevestigd op spanningen en sentimenten, terwijl dat niet per se aan de orde is in de samenleving.

Vervolg

Uit een reactie van het college op de sentimentenmonitor blijkt dat zij in de toekomst niet langer 1 keer in de vier jaar op stedelijk niveau, maar op wijkniveau sentimenten wil inventariseren. Het doel hiervan is een sociale en stabiele samenleving. We hopen dat het college in hun beantwoording van onze vragen zal toelichten hoe zij dit voor zich zien. En dat zij daarnaast een toelichting kunnen geven op de werkzaamheden van het Netwerk Bondgenoten, dat eind september 2022 is opgericht. We verwachten halverwege februari de antwoorden van het college op onze vragen.

Meer lezen

Schriftelijke vragen van D66 en GroenLinks over de sentimentenmonitor

De antwoorden van het college van B&W op de vragen

Link naar de monitor en de bestuurlijke reactie

Artikel ‘Versterken van het vertrouwen tussen overheid en burger in Deventer’ (magazine Sociale Stabiliteit, december 2022)