In maart 2022 won GroenLinks een zetel bij de gemeenteraadsverkiezingen (van 5 naar 6 zetels). De inzet voor een groener, opener en socialer Deventer werd door de kiezer beloond. De informateur adviseerde echter een nieuwe coalitie zonder GroenLinks en omdat de resterende partijen dit prima vonden, namen we niet deel aan de coalitie-onderhandelingen. Uit het nieuwe bestuursakkoord blijkt ook wel dat GroenLinks niet heeft meegeschreven want de ambitieuze doelstellingen ten aanzien van onder meer klimaat en groene leefomgeving zijn fors afgeschaald. Deventer heeft – ondanks D66 en PvdA in de coalitie – een forse ruk naar weinig vernieuwing en behoudend rechts gemaakt. Dat maakt een krachtige oppositie des te belangrijker de komende periode!

Doordat we niet meer deelnemen aan het college moesten we afscheid nemen van onze wethouder Carlo. De raadsfractie is uitgebreid en deels vernieuwd. We namen afscheid van Halla en Koen als raadsleden en verwelkomden Iris, Robert en Jarno als nieuwe raadsleden. Ook bij de opvolgende raadsleden was er een wisseling. Annemiek, Rob en Omer namen afscheid en Jan-Auwke en Jonas versterkten ons team. Doordat Jarno raadslid is geworden hadden we een nieuwe fractie-assistent nodig en gelukkig wilde Matthijs die taak op zich nemen. Een nieuw team met frisse ideeën ! Na de zomer gaan we verder bouwen aan het team van GroenLinks Deventer.

Ondanks de drukte van de campagne en de wisselingen in de fractie hebben we het afgelopen halfjaar niet stilgezeten met voorstellen om Deventer groener, duurzamer, mooier en socialer te maken. Het overzicht vind je hieronder. Wij hebben ons met succes ingezet voor onder meer het behoud van budget van een centrale vuurwerkshow (teneinde de overlast tijdens de jaarwisseling terug te dringen), duurzame sportaccomodaties en schoolgebouwen, een uitbreiding van de planadviesraad met experts op het gebied van duurzaamheid, ecologie en gezondheid en het bevorderen van biodiversiteit op bedrijventerreinen. Niet alle voorstellen hebben het gehaald. Helaas ontving ons voorstel voor een eerbetoon aan naoorlogse gastarbeiders onvoldoende steun en kon ons pleidooi voor een groenere en fietsveilige stadsomgeving(verlaging max snelheid naar 30 km/h) stadsomgeving niet rekenen op een meerderheid. We zijn al met al wel erg trots op de resultaten. We zijn de afgelopen twee maanden warmgelopen voor de periode na de zomer wanneer weer tal van richtinggevende besluiten zullen worden genomen, bijvoorbeeld over de nieuwe woningbouwlocaties. De fractie gaat nu met zomerreces maar als je vragen hebt dan kun je altijd contact opnemen met de fractievoorzitter t.van.der.meulen@deventer.nl.

 

OVERZICHT 2022 (tot en met 18 juli 2022) 

Moties

Moties ingediend door GroenLinks Deventer:

Spoorwegsluiting Diepenveen (aangenomen)

Aandachtspunten intentieovereenkomst Toekomstbestendige bedrijventerreinen (TBBT) (aangenomen)

Bevorderen van de biodiversiteit op bedrijventerreinen (aangenomen)

Aangepast sporten (aangenomen)

Eerbetoon naoorlogse gastarbeiders (verworpen)

Urgentie actualisering bomenkapcriteria (verworpen)

Ulebelt; de basis op orde (ingetrokken)

Fietsveiligheid Sluiskwartier (verworpen)

Inrichting Stadserf Sluiskwartier (hittestress) (verworpen)

Duurzame school en sporthal (aangenomen)

Strook Marke Zuid (aangenomen)

Reclamemasten langs de A1 (verworpen)

 

Moties mede ingediend door GroenLinks Deventer:

PvdA - Wetenschappelijk onderzoek naar Deventer slavernijverleden (aangenomen)

DB - Inpassing bestaande bomen in pleinenplan (Stromarkt) (verworpen)

Alle partijen - Opvang vluchtelingen Oekraïne (aangenomen)

SP - Plan van Aanpak Hoogbouwvisie Deventer (ingetrokken)

GB + CDA - Participatie, communicatie en transparantie herontwikkeling Senzora terrein (aangenomen)

 

Moties gesteund door GroenLinks Deventer:

DS - Verkenningsfase Burgerweeshuis (verworpen)

GB + CDA - Verkenningsfase huisvesting Burgerweeshuis (aangenomen)

CU - Sporten in de directe leefomgeving (aangenomen)

GB - Omgevingsdienst IJsselland (aangenomen)

D66 - Verkenning verruiming kleinschalige duurzame energieopwekking (aangenomen)

DB + D66 + CU - Communicatie in het uitvoeringsplan Mantelzorg- en vrijwilligersbeleid (aangenomen)

CU - Uitbreiding duurzaamheidskrediet naar doelgroep PvA woningverbetering (aangenomen)

D66 - Bestrijding eikenprocessierups; ecologisch bestrijden en stoppen met Xentari en andere giffen (stemmen staken)

 

Moties niet gesteund door GroenLinks Deventer:

CU + VVD - Symbiose ABC (verworpen)

DS - Procedure Bestemmingsplannen (verworpen)

D66 + PvdA - Reclamemasten A1 – Advies RWS (aangenomen)

D66 + PvdA - Reclamemasten A1 – Advies Gemeenteraad (aangenomen)

 

 

Amendementen

Amendementen ingediend door GroenLinks Deventer:

Uitgangspunten duurzaamheid en energie Sportaccommodaties (aangenomen)

Goede voorzieningen in de buurt (aangenomen)

1e kwartaalrapportage 2022: Vuurwerkshow (aangenomen)

Omgevingswet: Bindend advies bij agrarische ontwikkelingen (verworpen)

Omgevingswet: Bindend Advies (aangenomen)

Omgevingswet: Verruiming participatieplicht - wijzigingen gebruik bouwwerken (verworpen)

Omgevingswet: Verruiming participatieplicht - antennes (aangenomen)

Omgevingswet: Verruiming participatieplicht - MER (verworpen)

Verordeningen implementatie Omgevingswet: Disciplines planadviesraad - duurzaam bouwen (aangenomen)

Verordeningen implementatie Omgevingswet: Disciplines planadviesraad - ecologie en (publieke) gezondheid (aangenomen)

 

Amendement mede ingediend door GroenLinks Deventer:

Alle partijen - Rekenkamerrapport zorgfraude - Toepassen aanbeveling 6 binnen de WMO context (aangenomen)

CU + DB + D66 - Mantelzorgbeleid/vrijwilligersbeleid - Afstemming formele en informele zorg (aangenomen)

DB - Omgevingswet: Omgevingsvisie is het kader (aangenomen)

DS - Omgevingswet: Beoordeling Participatie (aangenomen)

 

Amendement gesteund door GroenLinks Deventer:

CDA - Doorontwikkeling beleidskader (Samen sporten maakt sterk) vaststellen door de raad (aangenomen)

PvdA - Mantelzorgbeleid/vrijwilligersbeleid - Tussentijdse evaluatie van het kader (aangenomen)

CU + VVD - Bestemmingsplan Poort van Deventer (verworpen)

DENK - Masterplan Senzora Nulmeting (verworpen)

 

Amendement niet gesteund door GroenLinks Deventer:

CU + VVD - Integrale laadvisie (plaatsingsregels) (aangenomen)

CU + VVD - Integrale laadvisie (communicatie) (verworpen)

DENK - Masterplan Senzora Maximalisering hoogte (verworpen)

 

Initiatiefvoorstellen

Initiatiefvoorstel ingediend door GroenLinks Deventer (samen met VVD):

Verkabeling Diepenveen/Platvoet en Deventer/Colmschate (aangenomen)

 

Schriftelijke vragen ex. art. 46 RO ingediend door GroenLinks Deventer inzake:

Beschikbaarheid laadpalen in centrum Deventer

Informatie- en archiefbeheer

Sanering asbestleidaken aan de Grutto

Sluiten noordelijke spoorwegovergang Diepenveen

Verkeersontsluiting van de Van Swietenstraat

Meld Misdaad Anoniem

Verband tussen gezondheid en volwassen stadsbomen

Asfaltfabriek Deventer - uitstoot schadelijke stoffen