Wat moet er gebeuren?

 • Betaalbaar bouwen, met genoeg sociale huur (minimaal 40%) en mogelijkheden voor starters, studenten en jongeren. We beperken de bouw in de vrije sector en van zogenaamde ‘middeldure’ woningen.
 • We stoppen het verkopen van sociale huurwoningen en nieuwbouw aan speculanten, beleggers, prinsen en huisjesmelkers. Dit doen we door invoeren van opkoopbescherming in de hele gemeente en het afdwingen van zelfbewoningsplicht en een anti-speculatiebeding.
 • We onderzoeken de mogelijkheid voor een huurplafond, zoals in Berlijn. Dit doen we door het invoeren van het puntensysteem voor huurwoningen in de vrije sector.
 • Bij de Rijksoverheid moet de gemeente lobbyen voor het afschaffen van de verhuurdersheffing.
 • We bestrijden dakloosheid actief. Dit doen we met het ‘Housing First’-principe. Zodra mensen een dak boven hun hoofd hebben, kunnen ze tot rust komen en verdere stappen in hun leven zetten. Dakloosheid komt te vallen onder de wethouder Wonen, niet langer onder de wethouder Zorg of Opvang.
 • We stimuleren het omvormen van leegstaande bedrijfs- en kantoorpanden tot woningen.
 • We beschermen arbeidsmigranten en zorgen voor veilige en gezonde woningen. De gemeente is verantwoordelijk voor goede huisvesting. Bedrijven mogen alleen nieuwe arbeidsmigranten aantrekken als er fatsoenlijke huisvesting voor hen beschikbaar is.
 • We bestrijden ruimtelijke segregatie door voor een gezonde mix te zorgen tussen koop- en huurwoningen. Ook moeten er genoeg voorzieningen zijn op het gebied van sport, onderwijs en zorg, zowel in de oudere stadswijken als in de dorpen.
 • Om woningnood op korte termijn te verlichten, zorgen we voor tijdelijke woningen; flexibele woningen waarbinnen de nood het hoogst is (bijvoorbeeld studenten, arbeidsmigranten) maar ook voor woonstarters kan dit een oplossing bieden.
 • We maken het voor ouderen aantrekkelijker om door te stromen naar een beter passende woning in de eigen buurt. Op die manier komen vaak ruimere woningen beschikbaar voor startende gezinnen.
 • Wij stimuleren en faciliteren alternatieve woonconcepten zoals coöperaties, woon- en zorgclusters, woongroepen, tiny-houses, erfdelen. Door ruimte te geven aan gemengde en innovatieve woonvormen, vergroten we ook de zeggenschap van mensen over de eigen woonsituatie.
 • We zetten bij nieuwbouw in op bereikbaarheid met het openbaar vervoer en de fiets en verlagen de parkeernormen.
 • We pakken het uitbuiten van huurders aan. Wie huurders uitbuit, niet zorgt voor fatsoenlijke woonomstandigheden of discrimineert, verliest zijn of haar verhuurdersvergunning.