Wat moet er gebeuren?

  • GroenLinks wil een vloeiende overgang van thuis naar verpleeghuis; de tijd die daar tussen zit mag nooit leiden tot onderbreking van benodigde zorg. Wij willen een goede overgang van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) naar de Wet Langdurige Zorg (Wlz).
  • Mensen met een zorgvraag die samen een woongroep willen vormen, moeten daarvoor letterlijk en figuurlijk de ruimte krijgen. In een woongroep houden mensen optimale zeggenschap over hoe zij hun zorg en woonomgeving willen inrichten.
  • Wanneer er sprake is van één huishouden met meerdere hulpvragen, werken wij volgens het principe ‘1 huishouden, 1 totaalplan, 1 coördinator’. Sommige mensen kampen namelijk met hulpvragen op meerdere leefdomeinen: bij opvoeding, geestelijke gezondheid, schuldhulpverlening en wonen. De gemeente biedt hulp en ondersteuning in samenhang en stuurt mensen niet van loket naar loket.
  • GroenLinks zet zich in voor mensen met geestelijke gezondheidsproblemen. Wij willen dat zij zich thuis voelen in hun wijk, en we zetten daarom in op hulp- en ondersteuning die daarvoor zorgt.
  • GroenLinks streeft naar een divers aanbod van verschillende vormen van begeleid wonen en wil in een wijk of stad voldoende inloopcentra, GGZ-informatiepunten en time-outvoorzieningen voor mensen in crisis die even op adem willen komen. Een goed voorbeeld in Deventer is het Zelfregiecentrum in Deventer. Dit voorbeeld verdient continuïteit en uitbreiding waar nodig. Begeleiding en behandeling moeten op elkaar aansluiten en niet los van elkaar worden georganiseerd.
  • GroenLinks investeert in begeleiding van (voormalig) dak- en thuislozen en GGZ-cliënten om terugval te voorkomen. Buurtopbouwwerkers en professionele, betaalde ondersteuning kunnen zorg aan huis bieden. Zo kunnen dak- en thuislozen op het moment dat zij doorstromen naar een eigen woning beter hun basis op orde houden. Met voldoende begeleiding kunnen zij werken aan een toekomst.
  • Wonen is een eerste levensbehoefte. GroenLinks zet daarom vol in op ‘Housing First’: dakloze mensen krijgen eerst een huis, pas dan worden andere problemen aangepakt.
  • GroenLinks start een radicaal actieplan om dakloosheid terug te dringen. Het bevat vijf speerpunten: een bonus voor mensen die hun huis openstellen voor een dakloze, extra beurzen voor voormalig daklozen die als ervaringsdeskundigen helpen, ‘straatadvocaten’, een vast briefadres voor daklozen en extra begeleiding. In Deventer werken Humanitas en Ieder1 al goed samen om jongeren te huisvesten en sociaal te ondersteunen.