Wat moet er gebeuren?

 • Er moet meer geld naar cultuur. GroenLinks maakt zich in de komende raadsperiode hard voor een cultuurbudget dat meegroeit met het aantal inwoners in de gemeente.
 • We willen niet dat culturele instellingen zich druk moeten maken om zaken die afleiden van cultuur maken, zoals huur. Wij werken met een kostprijsdekkende huur voor culturele instellingen die huren van de gemeente. Het percentage huur dat een culturele instelling betaalt die huurt van de gemeente wordt nooit hoger dan 7,5% van de subsidie of omzet.
 • Wij koesteren het veelzijdige aanbod aan instellingen en grote verscheidenheid aan activiteiten dat Deventer heeft. Daarnaast creëren we ruimte voor vernieuwing en experiment. Dit doen we door onder andere altijd voldoende budget te hebben voor incidentele culturele activiteiten en makers.
 • Wij blijven werken met een onafhankelijke Adviesraad Cultuursubsidies voor een objectieve beoordeling van zowel de eenmalige als meerjarige subsidies.
 • GroenLinks wil een veelzijdige programmering op de grote podia zoals het Burgerweeshuis, MIMIK en de Deventer Schouwburg stimuleren. In de stad moet plaats zijn voor veel smaken en genres, voor kunst en cultuur die een gevarieerde groep mensen aanspreekt. Daarom is het belangrijk dat mensen met diverse achtergronden betrokken worden bij de programmering en bij het toekennen van subsidies.
 • Om een impuls te geven aan talentontwikkeling wil GroenLinks in de komende raadsperiode met grote instellingen afspreken dat ze ruimte creëren in hun organisatie en op hun podia voor jonge makers en andere nieuwkomers in de sector.
 • Het poppodium Burgerweeshuis is onmisbaar voor het vestigingsklimaat van Deventer. Maar de locatie is niet langer geschikt. Wij willen snel een toekomstbestendig poppodium op het Haveneiland.
 • Naast het stimuleren van activiteiten van het Kunstenlab en erfgoedorganisatie Deventer Verhaal denkt de gemeente ook actief mee met nieuwe (commerciële) initiatieven voor musea, zoals EICAS (European Institute for Contemporary Art and Science) en in het oude pand van de bibliotheek.
 • De percentageregeling voor kunst in de openbare ruimte, waarbij er van ieder bouwproject een percentage van het budget wordt besteed aan kunst in de openbare ruimte, wordt weer actief toegepast. We brengen daarbij contacten tot stand tussen kunstenaars en inwoners, zodat het nieuwe kunst in de openbare ruimte een gedeeld kunstwerk is: community art.
 • Jongere vormen van street art - goede of kenmerkende graffiti - worden te weinig gewaardeerd, laat staan beschermd. GroenLinks wil hier aandacht voor.
 • GroenLinks ziet de toegevoegde waarde van kunst en cultuur in het sociaal domein. Bij maatschappelijke vraagstukken kan juist kunst een belangrijke bijdrage leveren. Denk hierbij aan vraagstukken als sociale cohesie en leefbaarheid in de wijk, het bevorderen van mentale gezondheid en zelfvertrouwen, bestrijding van eenzaamheid, zingeving en (opnieuw) verbinding maken met de maatschappij. Kunst kan soms deuren openen die al heel lang gesloten leken. We zetten in op het versterken en verbinden van betrokken partijen en het transparanter en toegankelijker maken van financiering.
 • GroenLinks ondersteunt de ontwikkeling van de openbare bibliotheken tot culturele ontmoetingsplaatsen. Met activiteiten op het gebied van taal- en leesbevordering, digitale geletterdheid en mediawijsheid en informatieverstrekking draagt de bibliotheek nog meer bij aan het toegankelijk maken van kennis en cultuur voor iedereen.
 • GroenLinks wil blijven investeren in cultuureducatie, onder meer door de cultuurcoördinatoren van het Kunstcircuit. Die zorgen ervoor dat scholen, culturele instellingen, kunstenaars en gemeente met elkaar in contact komen en blijven en dat ervaringen en lesmateriaal beter worden uitgewisseld.
 • GroenLinks wil meer makers en (hun) broedplaatsen koppelen aan cultuureducatie. Zo bevorderen we de kunst op school.
 • Met maatregelen rond vergunningen en subsidies prikkelen we het duurzaam ondernemen en duurzaam organiseren, ook in de culturele sector. Duurzaamheid maakt deel uit van subsidieplannen en geeft recht op korting bij vergunningen.
 • GroenLinks onderzoekt hoe we vrijwilligers in de cultuursector en / of kunstenaars tegemoet kunnen komen – bijvoorbeeld met experimenten met een combinatie van werk en bijstand.
 • De gemeente moet scherp toezien op de naleving van de Code Culturele Diversiteit. Daarin staan aanbevelingen om culturele diversiteit in de culturele instellingen een vaste plek te geven.
 • De Fair Practice Code en Code Cultural Governance zijn belangrijke bouwstenen voor een gezonde culturele sector, voor zowel professionals als amateurs. Voor de gemeente zijn deze codes en de naleving ervan onderdeel van subsidieverlening.