Wat moet er gebeuren?

  • Iedereen zonder werk krijgt persoonlijke begeleiding als dat nodig is . Vanuit vertrouwen, zonder schaamte en zonder de algemene verplichting van de tegenprestatie. We verruimen de mogelijkheden voor mensen in de bijstand om zich te laten omscholen voor sectoren met (toekomstige) personeelstekorten, bijvoorbeeld via de leerwerkroutes van werkleerbedrijf KonnecteD. Waar nodig verbinden we werkbegeleiding aan zorg of hulp bij schulden. We werken er naartoe dat mensen met een bijstandsuitkering tot 90% van het minimumloon mogen bijverdienen.
  • Jongeren van 18 tot 21 jaar krijgen gewoon recht op het volwaardige bijstandsniveau. Ze krijgen intensieve begeleiding om aan het werk te gaan of een startkwalificatie te halen. De voor jongeren verplichte zoekperiode bij werkloosheid schaffen we af en we zorgen dat ze evenveel mogen bijverdienen als andere mensen met een bijstandsuitkering.
  • We geven mensen zoveel mogelijk regie over hun eigen re-integratieproces. Dit geldt ook voor de keuze van vrijwilligersfuncties voor bijstandsgerechtigden. Als re-integratietrajecten nauwelijks bijdragen aan de kans op werk, of als mensen zelf een alternatief traject aandragen dat in hun ogen passender is, krijgen zij het recht zelf invulling te geven aan hun re-integratie.
  • Iedereen die in de bijstand zit en ondanks begeleiding geen werk kan vinden, krijgt recht op een basisbaan. Dit zijn door de overheid gecreëerde werkplekken waar ze met zekerheid en continuïteit kunnen werken en begeleid worden door een jobcoach. Een basisbaan geeft rust, zekerheid, zingeving en daarmee zelfrespect. Het gaat om een baan met fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden en tenminste het minimumloon.
  • We stoppen de afbouw van de sociale werkvoorziening en gaan verder met het omvormen van KonnecteD tot sociaal ontwikkelbedrijf. Hiermee zorgen we dat er altijd een werkplaats is voor mensen met een arbeidsbeperking. In overleg met werkzoekenden wordt gekeken of ze een functie krijgen bij het ontwikkelbedrijf zelf, worden gedetacheerd of worden geholpen om volledig aan de slag gaan bij een reguliere werkgever.
  • Inclusief werkgeverschap voor mensen met een beperking wordt de norm. De gemeente geeft zelf het goede voorbeeld. Werkgevers worden goed ondersteund met regelingen als de no-riskpolis en jobcoaching.
  • Vrijwilligers en mantelzorgers krijgen de waardering die ze verdienen. Er komt een stimuleringsfonds om vrijwilligersorganisaties te ondersteunen. Kleine organisaties die niet in staat zijn hun vrijwilligers een vergoeding te geven, kunnen daarvoor een beroep doen op het stimuleringsfonds. De vrijwilligersvergoeding moet voor iedereen mogelijk zijn, ook voor mensen met een uitkering via de Participatiewet.
  • We lobbyen bij het Rijk voor een eerlijk fiscaal stelsel: GroenLinks wil landelijk stapsgewijs - binnen acht jaar - het basisinkomen invoeren voor iedereen.