Wat moet er gebeuren?

  • We zetten ons in voor nieuwe vormen van (directe) democratie, zoals burgerraden en -begrotingen en loting. Die zorgen dat meer mensen betrokken zijn bij democratische besluitvorming. Hierbij maken we ruimte voor overleg, inwinnen van informatie, uitwisseling van argumenten en een gezamenlijke zoektocht naar oplossingen. Maatschappelijke organisaties van betrokken burgers worden gestimuleerd en betrokken bij het beleid.
  • De organisatie van de gemeente is erop gericht om inwoners zo goed mogelijk van dienst te zijn en op tijd bij nieuw beleid te betrekken. Daarom gaan we bij de totstandkoming of wijziging van nieuw beleid werken met een participatieparagraaf.
  • De medewerkers aan het loket van de gemeente denken met mensen mee als hun vraag niet direct kan worden beantwoord. Van huis uit kunnen zoveel mogelijk zaken digitaal en telefonisch worden geregeld, maar inwoners die behoefte hebben aan persoonlijk contact moeten óók worden geholpen. We hanteren hierbij de informele aanpak ‘Prettig contact met de overheid’.
  • Initiatieven van bewoners worden ondersteund, er wordt meegeluisterd en gedacht. We willen voorkomen dat mooie initiatieven in de gehaktmolen van de bureaucratie worden vermalen en er nauwelijks iets van overblijft.
  • De gemeente heeft óók oog voor kwetsbare en minder duidelijk aanwezige inwoners: niet alle mensen zijn even mondig, wél allemaal even belangrijk. We zetten in op het digitaal vaardiger maken van inwoners.
  • De nieuwe Omgevingswet in 2022 biedt nieuwe kansen voor participatie. Inwoners worden nu al door ons uitgedaagd om de leefomgeving te verbeteren of worden uitgedaagd om met alternatieven te komen als de gemeente een plan voorstelt. Bovendien krijgen inwoners meer gelegenheid mee te denken met plannen van de gemeente. Als ze alternatieve plannen maken, worden die objectief beoordeeld door een onafhankelijke instantie die onafhankelijk van de gemeentelijke organisatie een initiatief toetst.
  • Onafhankelijke journalistiek is cruciaal voor een gezonde democratie. We maken meer middelen vrij voor streekomroepen. Daarmee verbeteren we nieuwsvoorziening dichtbij huis en versterken we de controle op de lokale democratie.