Wat moet er gebeuren?

  • We verhogen het budget voor de bestrijding van armoede. Daarmee steunen we huishoudens die duidelijk niet rond kunnen komen. Extra aandacht geven we daarbij aan mensen met een chronische ziekte of beperking die hoge zorgkosten en andere hoge lasten hebben.
  • De RechtopRegeling is een goed instrument om mensen met een laag inkomen mee te laten doen in de samenleving. We verhogen de inkomensgrens om in aanmerking te komen voor deze en andere alle minimaregelingen naar 130% van het sociaal minimum. Boven die norm moet maatwerk nog altijd mogelijk zijn om armoedeval te voorkomen.
  • GroenLinks maakt zich sterk voor een vriendelijke en toegankelijke gemeente. Wij willen minder papierwerk en ‘gedoe’ en duidelijkere websites. Maar in de eerste plaats willen we dat de gemeente mensen meer vanuit vertrouwen behandelt. Daarom willen we werken naar één aanvraagformulier voor alle regelingen.
  • We praten niet over, maar met mensen. GroenLinks wil meer gebruik maken van ervaringsdeskundigen. Praten over geldzorgen en schulden is voor veel mensen een taboe. Er is schaamte en daardoor zoeken mensen laat hulp. We moeten de communicatie aanpassen, en meer aansluiten bij de leefwereld van de inwoners. We gaan meer inzetten op organiseren van tegenspraak: cliëntenraden, burgerpanels en mensen met een uitkering moeten vaker kunnen vertellen hoe zij dienstverlening ervaren.
  • Uit onderzoek en uit ervaring weten we dat mensen met geldzorgen meestal jaren wachten voordat ze daar hulp bij zoeken. Vaak als ze dan de stap hebben durven zetten om hulp te vragen, zijn de problemen heel groot. Tijdig ingrijpen, voorkomt dat de schuld groeit, andere problematiek escaleert en de inwoner in een vicieuze cirkel terecht komt. In Deventer wordt er al geëxperimenteerd met het actief benaderen van mensen met betalingsproblemen. GroenLinks wil dat dit wordt uitgebreid naar alle wijken.
  • Voor Elkaar-teams (tot 2021 Sociale Wijkteams) krijgen een eigen budget dat ze flexibel kunnen besteden bij bijvoorbeeld het oplossen van problemen ter voorkoming van schulden.
  • Ambtenaren en medewerkers van de Voor Elkaar-teams hebben het niet altijd door als mensen laaggeletterdheid zijn of psychische problemen hebben. Door medewerkers daarin te trainen kunnen we de ondersteuning van deze mensen snel verbeteren. Het werken met ervaringsdeskundigen is hierbij van grote meerwaarde.
  • We laten een krachtig geluid horen richting Den Haag. De gemeente heeft veel mogelijkheden om inwoners met financiële problemen te ondersteunen. Er zijn ook factoren en wetten waar de lokale overheid weinig tot geen invloed op heeft. Maar die ons wel aanzienlijk belemmeren in onze effectiviteit. Via de themagroep Armoede en schulden van de G40 wil GroenLinks inzetten op lobby over Rijksmaatregelen die armoede bestrijdend werken, zoals bijvoorbeeld het verhogen van minimumloon, het afschaffen van de kostendelersnorm, meer ruimte om bij te verdienen in de bijstand en het voorkomen van een armoedeval bij toeslagen.