Voorjaarsnota: Inzet Deventer Werktalent

Bij Deventer Werktalent (DWT) werken jobhunters loonkostensubsidie om werkgevers te stimuleren om mensen met een ziekte of handicap in dienst te nemen. Het college stelt voor om vanaf 2020 2 fte minder van deze jobhunters in te zetten, zodat er geld vrij komt voor andere zaken. Wij willen echter niet dat mensen met een arbeidsbeperking hard geraakt worden door bezuinigingen, en met de motie Inzet DWT hebben we geprobeerd de inkrimping te verzachten.

In de Voorjaarsnota heeft het college voorstellen gedaan voor heroverwegingen om geld vrij te spelen voor nieuw beleid en het waar maken van de stevige ambities uit het bestuursakkoord. Een aanzienlijk deel van het nieuwe geld wordt vrijgespeeld uit de programma’s ‘Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt’ en ‘Meedoen’. Dit zijn soms pijnlijke keuzes en tijdens de behandeling van de Voorjaarsnota op 3 juli werden er verschillende moties ingediend om de pijn te verzachten, waaronder de motie Inzet DWT.

Het college kiest ervoor om vanaf 2020 niet langer 2 fte extra voor jobhunters loonkostensubsidie voor DWT te financieren. Volgens wethouder Thomas Walder zullen de extra jobhunters niet langer nodig zijn, omdat er via de arbeidsmarktregio een extra impuls komt om mensen met een arbeidsbeperking aan het werk te helpen. Wij vinden echter dat deze extra impuls vanuit de regio niet gelijk staat aan de huidige inzet. Bovendien heeft de gemeente Deventer zich de afgelopen jaren onvoldoende ingezet voor mensen met een arbeidsbeperking, omdat de prioriteit lag bij het verkleinen van het uitkeringsbestand.

Tijdens de vergadering stelden wij voor om slechts 1 fte te bezuinigen. Omdat we wel willen dat het college het ambitieuze nieuwe beleid uit kan voeren, hebben we voorgesteld om de resterende 1 fte te bezuinigen op de Sociale Recherche. Wij waren het eerder dit jaar al niet eens met de formatie-uitbreiding van de Sociale Recherche, omdat deze uitbreiding haaks staat op de verwachting dat het aantal uitkeringen, alsmede de mogelijke fraudegevallen die de rechercheurs moeten opspeuren, zal afnemen vanwege de aantrekkende economie. Omdat in het debat de wethoudervooral moeite leek te hebben met de voorgestelde bezuiniging op de Sociale Recherche, hebben we het college ruimte gegeven om zelf met een andere dekking te komen voor het terugdraaien van de bezuiniging op een jobhunter.

Na stemming bleek dat het aantal voor- en tegenstemmen precies in evenwicht was. Volgens de gemeentewet moet een motie na stakende stemmen bij de eerstvolgende raadsvergadering opnieuw in stemming worden gebracht. Omdat we de consequenties van een alternatieve dekking door het college niet goed konden overzien hebben we de motie op 10 juli ingetrokken en een nieuwe motie ingediend die de positie van mensen met een arbeidsbeperking beter zal beschermen.