Vaart in de Energietransitie

Dit voorjaar zal de Deventer gemeenteraad een Energieplan vaststellen waarin wordt beschreven op welke wijze de doelstelling Deventer Energieneutraal 2030 kan worden bereikt. Wij zijn blij dat er nu eindelijk vaart in de energietransitie lijkt te komen maar stellen tegelijkertijd ook verbeteringen voor. 

Eind 2019 is een concreter en ambitieuzer Energieplan door het college aan de raad gepresenteerd en dit is behandeld in raadstafels op 15 januari en 5 februari. In maart zal een bijgesteld Energieplan opnieuw in de raad worden besproken waarna dit waarschijnlijk eind maart kan worden vastgesteld. In het Energieplan staat  beschreven op welke wijze Deventer de doelstelling energieneutraal in 2030 gaat bereiken. Een afspraak die we al in 2009 hebben gemaakt en  in het coalitieakkoord "met lef en liefde voor Deventer " nog steeds recht overeind staat.  Een wijziging ten opzichte van vorig concept is dat de periode tot 2030 is opgeknipt in  "stepping stones" . Dit zijn perioden van 4 jaar waarbinnen concrete maatregelen worden uitgevoerd. Ook worden maatregelen  uit het Energieplan iedere 2 jaar gemonitord om zo de raad de gelegenheid te geven om bij te sturen. Wij hebben aangegeven dat wat ons betreft de  maatregelen tot 2022 concreter gemaakt moeten worden; met welke maatregel gaan we wanneer aan de slag, wat is de doorlooptijd en wanneer is het college en of de raad aan zet en wat levert deze inspanning op voor de CO2 reductie?  

Een Energietransitie voor en door iedereen:

Iedereen is betrokken bij de energietransitie. Wij vinden dat iedereen er ook van moet kunnen profiteren. Veel mensen kunnen zich de investeringen echter niet veroorloven. Ook al verdien je die op den duur terug. Dit kan door het stimuleren van bijvoorbeeld collectieve inkoopacties voor zonnepanelen en warmtepompen. Ook brengen we landelijke subsidies actief onder de aandacht. Onlangs heeft de gemeente Deventer een RRE-subsidie (Regeling reductie energieverbruik) vanuit het Rijk ontvangen. Het doel van de regeling is het verminderen van C02-uitstoot, door het nemen van energiebesparende maatregelen door huiseigenaren en, in ondergeschikte mate, huurders. Met deze regeling kan de gemeente Deventer  projecten opzetten waarmee huiseigenaren voorgelicht en gestimuleerd worden om energiebesparende maatregelen te nemen. En tot slot willen we graag een laagdrempelig en toegankelijk duurzaamheidsfonds voor alle inwoners.

Voor de nieuwe vormen van energie-opwek zoals gepresenteerd in de energiemix zijn volgens ons een middel om te laten zien wat er nodig is om de doelstelling in 2030 te halen. Voorwaarde om met een dergelijke energiemix aan de slag te gaan is draagvlak uit de omgeving.

Onze inzet tot aan 2022 voor het Energieplan is:

  1. In het Energieplan een concreet pakket aan te realiseren maatregelen tot aan 2022.
  2. Realisatie minimaal 3 windmolens
  3. Instellen duurzaamheidsfonds voor particulieren en eventueel ook bedrijven. Dit fonds biedt leningen tegen een aantrekkelijke rente voor iedereen in Deventer die in zijn huis besparingsmaatregelen en/ of energie wil opwekken. Voorwaarden voor een fonds zijn:  laagdrempelig en voor iedereen toegankelijk.
  4. Instellen van Kleintje Duurzaamheid.  Een geldbedrag waarop iedere inwoner met een goed initiatief op het gebied van duurzaamheid en energietransitie een beroep kan doen.  Bijvoorbeeld een financiële ondersteuning bij het bouwen van een website voor een autodeelproject.