Communicatie

Hierbij nemen we als uitgangspunt een zorgvuldig vooraf uitgestippeld communicatie- en participatieproces met alle inwoners, maatschappelijke organisaties en bedrijven, bijvoorbeeld met een burgerberaad of een omgevingsadviesraad. Een milieu-effectrapportage (MER) met kwaliteitsborging door een onafhankelijke commissie waarborgt dat het proces zorgvuldig maar ook voorspoedig verloopt. Het college van burgemeester en wethouders is volgens ons aan zet om op korte termijn een nieuw voorstel aan de raad voor te leggen.

Windverkenning

Gelet op de wereldwijde klimaatcrisis hebben we geen tijd te verliezen om vaart te maken met de energietransitie. Deventer heeft ook forse ambities om energieneutraal te worden. Naast de inzet op energiebesparing bij inwoners en bedrijven, zonnepanelen op alle daken en langs de wegen, zijn windmolens gewoonweg nodig om de doelstellingen te halen. De noodzaak van windmolens staat dus niet ter discussie maar wel de wijze waarop de zoekgebieden zijn aangewezen. In het najaar van 2020 verscheen een onderzoek met 15 potentieel geschikte locaties in Deventer (de zogenaamde "windverkenning") en het college heeft twee focusgebieden uitgekozen waar windturbines volgens haar het meest kansrijk zijn. De twee zoekgebieden langs de A1 liggen in de nabijheid van woonwijk Colmschate en landgoed de Bannink en hebben geleid tot veel verontruste reacties, maar ook tot goede ideeën en suggesties om invulling te geven aan de energietransitie.

Zorgvuldig

Daarom vragen wij van het college om met een nieuw voorstel te komen waarbij de oorspronkelijke windverkenning als uitgangspunt wordt genomen voor een open participatieproces in de zoektocht naar geschikte locaties voor windenergie. Een voortvarend en zorgvuldig proces waarin de zorgen en ideeën van de inwoners van Deventer een serieuze plek hebben. Een proces waarbij het brede scala van maatschappelijke belangen (gezondheid, landschap, natuur, geluidhinder, verstoring) en de noodzaak van energietransitie integraal in beeld worden gebracht waarna de raad transparant en zorgvuldig afwegingen kan maken.   

De energietransitie vraagt ingewikkelde keuzes waar we niet voor kunnen weglopen. Op dit moment is een nieuwe start daarbij nodig.