Met het terugdraaien van de aardgaswinning en de afspraken in het klimaatakkoord is de warmtetransitie in een stroomversnelling gekomen. Het Rijk verwacht van iedere gemeente een door de gemeenteraad vastgestelde Transitievisie Warmte. De gemeente moet bovendien de regierol nemen in het proces richting het aardgasvrij maken van woonwijken en moet voor iedere wijk een uitvoeringsplan opstellen. De visie geeft op hoofdlijnen weer welke wijk van het aardgas gaat en wat de alternatieven en oplossingen zijn. GroenLinks heeft een voorstel gedaan om de voortgang in de warmtetransitie op de voet te volgen waarbij we komende tijd de voortgangsmonitor nader gaan uitwerken. Speciaal aandachtspunt daarbij is de haalbaarheid en betaalbaarheid van de energietransitie voor de inwoners van Deventer. De komende tijd gaan we dit proces nauwgezet volgen met een zogenaamde voortgangsmonitor. Deze motie werd mede ingediend door de VVD, PvdA, D66 en Deventer Sociaal. Omdat in 2030 al 10.000 woningen van het gas moeten is het belangrijk dat in Deventer in 2021 3 wijkuitvoeringsplannen worden opgesteld. Omdat we nu maar aan de slag gaan met 2 plannen, stelden we voor om ook een derde in gang te zetten. Helaas zag de meerderheid van de raad het niet zitten om het college een voorstel daarvoor te laten maken. Jammer, maar doordat de raad dankzij de voortgangsmonitor intensief bij de uitwerking wordt betrokken, houden we de vinger aan de pols en kunnen we zo nodig tijdig bijsturen. Wij wensen wethouder en ambtenaren veel succes bij de uitvoering van de transitievisie!