Extra inzet

Armoede is een hardnekkig probleem, dat vaak van ouder op kind overgaat. In Deventer leven meer dan 5.000 huishoudens in armoede, met grote gevolgen voor hun gezondheid, welzijn en levensverwachting. Uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat eenoudergezinnen, mensen met een niet-westerse achtergrond, bijstandsontvangers en alleenstaanden onder de 65 jaar een grote kans op ernstige armoede hebben. Wanneer we willen dat alle Deventernaren mee kunnen doen, moeten we extra inzetten op de bestrijding van armoede en problematische schulden.

Inkomensgrens naar 130%

Op dit moment hanteert de gemeente een inkomensgrens tot 110% van het sociaal minimum voor minimaregelingen voor volwassen (voor kindregelingen is dit 120%). GroenLinks vindt dit te laag. Met een inkomen boven de 110% kom je dus niet in aanmerking voor een collectieve zorgverzekering via de gemeente, bijzondere bijstand, de RechtopRegeling of voor kwijtschelding van gemeentelijke belastingen. Terwijl er in Deventer honderden huishoudens zijn die slechts van enkele tientjes meer dan de inkomensgrens rond moeten komen. Woensdag zal de raad zich buigen over de vraag of we niet beter uit kunnen gaan van het besteedbaar inkomen, maar GroenLinks vind het duidelijker om de inkomensgrens te verhogen naar 130%. Boven die norm moet maatwerk nog altijd mogelijk zijn om armoedeval te voorkomen.

Makkelijke aanvraagprocedure

GroenLinks maakt zich sterk voor een vriendelijke en toegankelijke gemeente. Wij willen minder papierwerk en ‘gedoe’ en duidelijkere websites. Maar in de eerste plaats willen we dat de gemeente mensen meer vanuit vertrouwen behandelt. Uit de evaluatie is duidelijk gebleken dat het voor inwoners lastig is om bij verschillende uitvoeringsinstanties, op verschillende manieren, de regelingen aan te vragen. Voor kwijtschelding mag bijvoorbeeld een alleenstaande slechts € 1700 spaargeld hebben, terwijl dit voor de RechtopRegeling € 6.225 is. Bovendien werkt het drempelverhogend dat een inwoner meerdere malen zijn financiën op tafel moet leggen. Daarom willen we werken naar één aanvraagformulier voor alle regelingen.

Niet praten over, maar met mensen

GroenLinks wil meer gebruik maken van ervaringsdeskundigen. Praten over geldzorgen en schulden is voor veel mensen een taboe. Er is schaamte en daardoor zoeken mensen laat hulp. We moeten de communicatie aanpassen, en meer aansluiten bij de leefwereld van de inwoners. We gaan meer inzetten op organiseren van tegenspraak: cliëntenraden, burgerpanels en mensen met een uitkering moeten vaker kunnen vertellen hoe zij dienstverlening ervaren.

Vroegsignalering

Uit onderzoek en uit ervaring weten we dat mensen met geldzorgen meestal jaren wachten voordat ze daar hulp bij zoeken. Vaak als ze dan de stap hebben durven zetten om hulp te vragen, zijn de problemen heel groot. Tijdig ingrijpen voorkomt dat de schuld groeit, andere problematiek escaleert en de inwoner in een vicieuze cirkel terecht komt. In Deventer wordt er al geëxperimenteerd met het actief benaderen van mensen met betalingsproblemen. GroenLinks wil dat dit wordt uitgebreid naar alle wijken.

Een krachtig geluid richting Den Haag

De gemeente heeft veel mogelijkheden om inwoners met financiële problemen te ondersteunen. Er zijn ook factoren en wetten waar de lokale overheid weinig tot geen invloed op heeft. Maar die ons wel aanzienlijk belemmeren in onze effectiviteit. Via de themagroep Armoede en schulden van de G40 wil GroenLinks inzetten op lobby over Rijksmaatregelen die armoede bestrijdend werken, zoals bijvoorbeeld het verhogen van minimumloon, het afschaffen van de kostendelersnorm, meer ruimte om bij te verdienen in de bijstand en het voorkomen van een armoedeval bij toeslagen.