Een beter inburgeringsstelsel

In de oude inburgeringswet uit de kabinetten-Rutte I en II was het voor nieuwkomers lastig om vanaf dag 1 mee te doen. In nieuwe Wet inburgering krijgen zij veel meer kansen. De gemeente gaat inburgeringsplichtige nieuwkomers begeleiden bij hun inburgering. Zij krijgen een inburgering op maat. En ook een combinatie van leren van de taal en meedoen aan de Nederlandse samenleving is een belangrijk onderdeel van het nieuwe inburgeringsstelsel. Het volgen van een stage of (vrijwilligers)werk zijn daar voorbeelden van. GroenLinks is ook blij dat gemeenten nieuwkomers financieel gaan ontzorgen. In de eerste zes maanden na huisvesting betalen gemeenten vanuit de uitkering van vluchteling huur, premie voor de zorgverzekering en energielasten. ‘Wij vinden dat er hiernaast volop aandacht moet zijn voor het (geestelijk) welzijn van nieuwkomers’, aldus woordvoerder Anne van der Meer. ‘Laat een nieuwkomer in Deventer op adem komen. En geef statushouders ook tijd om hun ervaringen in vluchtelingenkampen en AZC’s te verwerken.’

Nieuwe taken

Juist omdat het nieuwe stelsel leidt tot extra taken voor gemeenten is het belangrijk dat de gemeenteraad het eerste jaar regelmatig op de hoogte wordt gehouden van de voortgang. Afgelopen woensdag 10 november werd in Deventer de begroting besproken, waarin de prestaties voor het komende jaar werden vastgesteld. In de begroting stond alleen opgenomen dat het college de Wet Inburgering zal gaan uitvoeren. De raad nam het voorstel van GroenLinks (met mede-indieners DENK en ChristenUnie) over om deze prestatie aan te passen door onder ander het verwachte aantal statushouders en gezinsmigranten op te nemen in een prestatie. Wanneer na 3 maanden (de gemeenteraad ontvangt iedere kwartaal rapportages over de voortgang van prestaties en budgetten) bijvoorbeeld blijkt dat er meer nieuwkomers zijn dan verwacht, kan de gemeente op tijd extra personeel inzetten. Voldoende mensen en budget zijn belangrijke voorwaarden om van het nieuwe inburgeringsstelsel in Deventer een succes te maken.

Klik hier om het amendement ‘Prestatie Wet inburgering’ te lezen.