In de gemeenteraad van 11 november 2020 is het voorstel van GroenLinks aangenomen om een haalbaarheidsonderzoek uit te voeren naar de mogelijkheden van het onder de grond brengen van hoogspanningskabels. Het college zal TenneT opdracht geven om dit onderzoek uit te voeren en op basis van de resultaten kan een besluit worden genomen of de uitvoering ter hand wordt genomen. De resultaten worden in het voorjaar van 2021 verwacht. 

Op een aantal plekken in de gemeente Deventer zijn er in de nabijheid van woningen nog bovengrondse hoogspanningslijnen, in totaal ongeveer 7 kilometer. GroenLinks wil, net als Gemeentebelang, PvdA, CDA, VVD, Deventer Belang, DeventerNu, Deventer Sociaal, ChristenUnie en DENK dat verder wordt uitgezocht of de kabels ondergronds kunnen worden aangelegd, het zogenaamde ‘verkabelen’. Dat leidt er toe dat het uitzicht fraaier wordt, en de leefbaarheid in bijvoorbeeld Diepenveen, waar twee kilometer hoogspanningslijn dwars door het dorp loopt, wordt vergroot. Tegelijkertijd biedt verkabeling meer kansen voor natuurontwikkeling, recreatie en op enkele plekken eventuele toekomstige woningbouw. Volgens de gemeenteraad is dit het juiste moment om verkabeling verder te onderzoeken. Vanuit het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) is er namelijk samen met de netbeheerders en de provincie een programma opgestart om de verkabeling te bevorderen. Op die manier zou netbeheerder TenneT 80% van de kosten dragen, de provincie Overijssel 10% en de gemeente Deventer slechts de overige 10%. Dat klinkt dus als een goede deal maar eerst moet worden uitgezocht wat de precieze kosten zijn.

Op basis van het onderzoek kan een besluit worden genomen over de daadwerkelijke uitvoering. Dit is natuurlijk afhankelijk van de staat van de gemeentefinanciën op dat moment. Er zal ook een keuze moeten worden gemaakt tussen één of beide tracés en dan is ook beter inzicht in de technische en ruimtelijke mogelijkheden en beperkingen. Op dat moment zullen uiteraard ook alle belanghebbende omwonenden en anderen worden betrokken over het verdere proces. Voor nu zijn we een belangrijke stap verder. Wordt vervolgd!