Wij krijgen veel vragen over ons standpunt over deze kwesties. In deze FAQ (Frequently Asked Questions, veel gestelde vragen) beantwoorden we alvast veertien veel gestelde vragen. In een volgende FAQ gaan we vragen beantwoorden over de windverkenning, de besluitvorming over mogelijke locaties voor windenergie in Deventer. Hier vind je een antwoord op de volgende vragen:

1. Waarom vinden jullie duurzame energie belangrijk?
2. Wat staat er in jullie verkiezingsprogramma?
3. Wat is de duurzaamheidsambitie van de gemeente Deventer?
4. Waarom doet het college mee aan de Regionale Energiestrategie (RES)?
5. Wat vinden jullie van het RES-bod? Is het niet veel te hoog?
6. Waarom zijn jullie voorstander van windenergie?
7. Waarom zetten jullie niet in op energiebesparing?
8. Kunnen windmolens niet beter op zee worden geplaatst?
9. Waarom worden niet alle daken volgelegd met zonnepanelen?
10. Waarom kiezen jullie niet voor kernenergie?
11. Hoe gaan jullie om met de weerstand vanuit de inwoners?
12. Hoe worden de natuurwaarden en natuurgebieden in Deventer beschermd?
13. Vinden jullie windmolens geen vogelhakselaars?
14. Hoe beoordelen jullie de gevolgen voor het woon- en leefklimaat (zoals geluidshinder)?

Heb je zelf ook een vraag? Stel het per mail aan onze woordvoerders h.baher@deventer.nl en t.van.der.meulen@deventer.nl en we komen met een antwoord.

1. Waarom vinden jullie duurzame energie belangrijk?

De meeste energie die we gebruiken komt uit fossiele brandstoffen zoals steenkool of aardgas. Bij de verbranding komt CO2 vrij. Doordat er steeds meer CO2 in de atmosfeer komt, stijgt de temperatuur van de aarde. Dit wordt het broeikaseffect genoemd. Deze temperatuurstijging heeft ingrijpende gevolgen voor mens, dier en plant. De gevolgen van het gebruik van fossiele brandstoffen zoals we het de afgelopen eeuwen hebben gedaan, zijn dus enorm en bedreigen onszelf maar vooral toekomstige generaties. Daarnaast zijn het brandstoffen die een keertje opraken (ze zijn eindig) waardoor we afhankelijk zijn van andere landen, bijvoorbeeld Rusland. Wind, water en zon zijn er altijd (onuitputtelijk) en zijn schoon. Daarom vindt GroenLinks het noodzakelijk om te investeren in schone en duurzame energie. Wij zien energietransitie niet als een keuze maar als een noodzaak. We hebben geen tijd te verliezen om over te schakelen van fossiele naar duurzame energie. Voor de gevolgen van de klimaatcrisis kunnen we onze ogen niet sluiten, en ook de gemeente Deventer heeft hierin verantwoordelijkheid te nemen en een andere weg in te slaan. Daarbij sluiten wij ons niet de ogen voor de mogelijke gevolgen van de persoonlijke woon-, werk- en leefomgeving die deze verandering met zich meebrengt en wij vinden dat die belangen een voorname plek moeten krijgen bij de besluitvorming over duurzame energie in Deventer.

2.Wat staat er in jullie verkiezingsprogramma?

In 2018 was GroenLinks bij de gemeenteraadsverkiezingen één van de partijen met forse zetelwinst: we groeiden van 3 naar 5 zetels! In de campagne was de focus voor een groot deel gericht op duurzaamheid omdat we vonden dat er de afgelopen jaren veel te weinig was gedaan om Deventer duurzamer te maken. Onze inzet is met de verkiezingen beloond. Voor duurzame energieopwekking zijn in het programma de volgende uitgangspunten opgenomen:

Duurzame energieopwekking: GroenLinks wil de grootschalige toepassing van zonnepanelen stimuleren. Om te beginnen op plekken waar ze te combineren zijn met andere functies, zoals op daken van huur- en koopwoningen, kantoren, bedrijfshallen, veestallen, parkeergarages en op geluidswallen. Een zonnepark op landbouwgrond heeft niet onze eerste voorkeur, omdat dat ten koste gaat van duurzame voedselproductie. Bij het plannen van nieuwe wijken en gebouwen houdt de gemeente voortaan rekening met de stand van de zon, zodat er optimaal gebruik kan worden gemaakt van zonne-energie. Daarmee zijn we er echter niet. Eén windmolen levert meer energie dan 13 voetbalvelden met zonnepanelen, vandaar dat windmolens volgens GroenLinks onmisbaar zijn voor duurzame energievoorziening. De locaties voor nieuwe windmolens moeten zorgvuldig worden gekozen, zodat ze zo min mogelijk overlast geven waarbij er ook actief wordt gewerkt aan participatie en het vergroten van het draagvlak.

Deze uitgangspunten gelden voor ons nog steeds, ook bij de keuzen die de
komende periode moeten worden gemaakt. Samengevat:

 • Voor zonne-energie moeten we alles uit de kast halen om bijdragen te leveren en we zetten daarbij vooral in op dubbelgebruik maar zon op landbouwgrond kunnen we niet uitsluiten.
 • Windmolens zijn onmisbaar voor duurzame energievoorziening.
 • Locaties voor windmolens moeten zorgvuldig worden gekozen. Zo min mogelijk overlast en participatie en draagvlak zijn van belang.

Meer informatie en het hele programma vind je hier.

3. Wat is de duurzaamheidsambitie van de gemeente Deventer?

Al in 2009 heeft de gemeenteraad van Deventer zeer ambitieuze doelstelling gesteld aan onze toekomstige energievoorziening: energieneutraal in 2030, de Visie Duurzaam Deventer later gevolgd door een uitvoeringsagenda. Helaas is er sinds 2009 te weinig gedaan en toen GroenLinks in 2018 tot het college toetrad zijn er stevige afspraken gemaakt om – naast het vasthouden aan de doelstelling – forse stappen te zetten om die doelstelling ook te bereiken. Deze zijn beschrevenin het coalitie-akkoord Met lef en liefde, van Gemeentebelang, PvdA, GroenLinks, D66 en CDA. Hierin zijn ambitieuze doelstellingen opgenomen:

Energietransitie: Deventer wil energieneutraal zijn in 2030 en daar houden we aan vast! Dat betekent dat huishoudens en bedrijven in 2030 niet meer energie verbruiken dan binnen de gemeente met duurzame (niet fossiele) bronnen wordt opgewekt. Het klimaatakkoord van het Rijk zet in op een versnelde afbouw van zowel gaswinning als gebruik van fossiele brandstoffen. Dit maakt de urgentie nog groter. Tegelijkertijd willen we meer inzicht in de haalbaarheid en uitvoerbaarheid van onze ambitie. 

De energietransitie is een onomkeerbare opgave voor de komende decennia. Deze opgave vraagt veel van college en gemeenteraad maar, nog belangrijker, van de Deventer gemeenschap. We gaan met elkaar het gesprek en de discussie aan over hoe we de energietransitie willen en kunnen realiseren. We gaan met de inwoners in gesprek over zonnepanelen op grotere schaal, het bijplaatsen van windmolens, biovergisters of andere vormen van het opwekken van niet-fossiele energie. Om een stevig draagvlak te creëren is echter meer nodig dan informeren. Alleen door serieus in te gaan op de vragen en zorgen van de omgeving en omwonenden actief te betrekken bij de plannen of te laten participeren, kan weerstand tegen een project worden omgebogen tot acceptatie en zelfs tot positieve beleving van bijvoorbeeld een zonnepark of windmolenplan. Uiteindelijk is het aan de raad om dit te beoordelen.

In het coalitieakkoord is onderkend dat om de ambitie energieneutraal in 2030 te halen er moet worden besloten over windenergie en zonne-energie. Op 1 juli 2020 heeft de gemeenteraad het Energieplan vastgesteld en ook hierin is aangeven dat er plannen worden gemaakt voor de plaatsing van windmolens en zonnepanelen. Het Energieplan is dus het alomvattende plan om in 2030 energieneutraal te worden. Het maken van een bijdrage aan de RES is dus slechts een onderdeel van een veel ambitieuzer plan. Uit het Energieplan, de inzet tot en met 2022:

 • ontwikkeling van en besluitvorming over een plan voor actieve inzet van de gemeente op het maximaal benutten van de potenties van zonnepanelen op daken;
 • voorbereiden van het zetten van stappen richting de realisatie 3 grote windmolens;
 • in kaart brengen van mogelijkheden voor aanleg van binnenstedelijke zonneparken;
 • voorbereiding van besluitvorming over het nemen van maatregelen om de realisatie van zonneparken in het buitengebied te versnellen en te reguleren;
 • het ontwikkelen van onze bijdrage aan een regionaal ‘bod’ in het kader van de RES;
 • het ondersteunen van de ontwikkeling van nieuwe manieren van energieopslag;
 • het ondersteunen van initiatieven die bijdragen aan een bredere toepassing van waterstof;
 • het opzetten van een beslissingsondersteunend monitoringsysteem;
 • het vertalen van besluiten over de opwek van duurzame energie in de omgevingsvisie en het omgevingsplan.

4.Waarom doet het college van Burgemeester en Wethouders mee aan de regionale Energiestrategie (RES)?

Zoals gezegd is het RES-bod slechts één van de opgaven uit het Energieplan. Het maken van een Regionale Energie Strategie (RES) is een afspraak van de Nederlandse provincies, waterschappen en gemeenten om mee te werken aan het landelijk Klimaatakkoord. Decentrale overheden in de regio (gemeenten, waterschappen en provincie) maken zelf een RES in hun RES-regio. Zij betrekken daarbij maatschappelijke organisaties, ondernemers en inwoners in de regio. Het Klimaatakkoord van de Nederlandse regering komt weer voort uit het Klimaatverdrag van Parijs. Daarin hebben 195 landen, inclusief Nederland, afgesproken om in 2050 de stijging van de gemiddelde wereldtemperatuur te beperken tot ruim onder 2,0ºC, en zo mogelijk 1,5ºC. 

In Regionale Energie Strategieën (RES) wordt een deel van de nationale afspraken uit het Klimaatakkoord in de praktijk gebracht. Dit gebeurt in een landsdekkend programma van 30 energieregio’s. Deventer doet mee in de regio West-Overijssel samen met 10 andere gemeenten, de provincie en de waterschappen.

Het doel uit het klimaatakkoord is om in 2030 de CO2-uitstoot te verminderen met 49% en dus voor die tijd over te schakelen op duurzame elektriciteit. Deze elektriciteit wordt opgewekt met wind op zee (doel: 49 TWh) en op land (doel: 35 TWh, een combinatie van zon en wind). Het gaat dus om een combinatie van zee en land en een combinatie van zon en wind. GroenLinks wil bereiken wat in het huidige Klimaatakkoord staat, omdat we anders niet van fossiele brandstof afkomen. In de RES wordt per regio en per gemeente beschreven hoeveel schone energie op het grondgebied zou kunnen worden opgewekt. De exacte locaties zijn nog niet in beeld, wel wordt een bod gedaan waaruit veelal wordt uitgegaan van zoekgebieden voor de bewezen technieken zon en wind. In het hoofdlijnenakkoord van de RES West-Overijssel worden voor Deventer overigens nog geen zoekgebieden aanwezen.  De bijdrage die Deventer gaat leveren in het kader van de RES vloeit dus voort uit nationale afspraken. Voor meer informatie over de RES, klik hier.

5. Wat vinden jullie van het bod van Deventer? Is het niet veel te hoog?

Elke energieregio doet een regionaal bod voor duurzame energieopwekking. De RES West Overijssel doet een bod van 1.826 TWh (TerraWattuur). Deventer doet daarbinnen een binnen een bod van 212 GWh (75 wind, 87 zon op dak en 50 zon op veld). Sommige inwoners vinden dat we een veel te hoog bod doen omdat we ook met een minder hoog bod de regionale doelstelling kunnen bereiken. Wij zijn van mening dat het bod niet te hoog is. Als Deventer hebben we onszelf in het Energieplan een veel ambitieuzer doel gesteld (ruim 1000 GWh). Het RES-bod is dus slechts 20% van die RES-doelstelling.

6. Waarom zijn jullie voorstander van windenenergie?

Windmolens zijn in ons land van molens al vele eeuwen gezichtsbepalend en Nederlanders weten als geen ander dat wind een onuitputtelijke energiebron is. Het is een technisch bewezen en betrouwbare energiebron. Om een idee te geven van de kracht van wind: een moderne windmolen kan een opbrengst hebben van tienduizenden MWh per jaar. De daadwerkelijke opbrengst van de windmolen is vooral afhankelijk van de grootte, zowel de  hoogte als de lengte van de wieken. Stel dat we aannemen dat één moderne windmolen 15.000 MWh per jaar opwekt, dan levert deze een belangrijk deel aan het totale elektriciteitsgebruik in de gemeente Deventer (enkele procenten) en kan het duizenden woningen voorzien in de elektriciteitsbehoefte. Als we dat vergelijken met een weide met zonnepanelen dan praten we als snel over meer dan 10 hectare. 

Als wij onze verantwoordelijkheid willen nemen om klimaatdoelstellingen in acties om te zetten dan kunnen wij niet om windmolens heen. Uiteraard hebben we aan windmolens alleen niet genoeg; ook energiebesparing (bedrijven die energie besparen, woningen isoleren e.d. en op elk geschikt dak zonnepanelen) is nodig. Daarnaast vraagt de energietransitie een flinke gedragsverandering; we zullen allemaal bewust moeten zijn van apparaten die veel energie slurpen en gebouwen waaruit energie weglekt. We kunnen immers wel besparen maar als we tegelijkertijd meer gaan gebruiken, vervalt de energiewinst. Het is dus niet of-of maar en-en. Maar vast staat al wel: om windenergie kunnen we niet heen.

Windmolens worden echter ook ooit weer afgebroken. Wij vinden dat noodzakelijk dat als de installaties het einde van hun levensduur hebben bereikt, de materialen daaruit ook weer opnieuw kunnen worden gebruikt. Bij het ontwerp en realisatie dienen deze circuIaire principes al worden meegenomen en als gemeente kunnen we daar volgens ons ook voorwaarden aan stellen.

7. Waarom zetten jullie niet in op energiebesparing?

Energiebesparing is het startpunt van de energietransitie. In elk huis en bedrijf zouden de eigenaren het maximale moeten besparen op het energieverbruik. In het Deventer Energieplan zijn hiervoor verschillende acties uitgezet. Zo wordt er ingezet op energiebesparing bij bedrijven. Het college gaat in 2021 met de 10 grootste gebruikers van energie een "energiedeal" (convenant) sluiten want daar is winst te behalen. Ook worden bedrijven intensiever gecontroleerd op de wettelijke verplichtingen voor energiebesparing. De gemeente heeft zichzelf in het coalitieakkoord tot doel gesteld om 10% te besparen op het eigen gebruik en we zetten in op de verduurzaming van het eigen vastgoed (bijvoorbeeld scholen, sportaccommodaties). Ook inwoners worden geholpen met het treffen van energiebesparende maatregelen, er zijn verschillende subsidies beschikbaar om maatregelen te nemen.  In het duurzaamheidscentrum in de stadsetalage aan het Grote Kerkhof kan iedereen terecht voor advies. Bij het Energieplan hebben wij twee moties ingediend om energiebesparing voor iedereen in Deventer makkelijker te maken. Met de motie "Kleintje duurzaamheid"  krijgen we in Deventer een subsidieregeling waarmee duurzaamheidsinitiatieven kunnen worden ondersteund. Met de motie "revolverend fonds" willen wij inzicht in een regeling waarbij inwoners goedkoop kunnen lenen om in hun woning energiebesparende maatregelen te treffen.  Bij de Transitievisie Warmte hebben wij een motie ingediend om de voortgang intensief te monitoren en ook besparing in beeld te brengen. Bij het vaststellen van het hoofdlijnenakkoord RES hebben wij met succes een motie ingediend om in de RES 1.0 een doelstelling op te nemen voor energiebesparing.

Vanuit GroenLinks wordt dus steeds volop ingezet op besparing! 

Energiebesparing is dus nodig maar hoeveel je ook bespaart: er zal altijd energie nodig zijn om je TV of laptop van stroom te voorzien en de lamp te laten branden. En dan is windenergie een goede optie, zeker in een windland als Nederland. We kunnen ook niet heen om energie uit (zon)licht: iedereen met een zonnepaneel op zijn dak weet dat zelfs op een bewolkte dag nog energie uit licht kan worden gewonnen. 

8. Kunnen windmolens niet beter op zee worden geplaatst?

Als je windmolens lelijk vindt of hinder verwacht dan is de zee inderdaad een goeie optie. Maar ook als dat niet zo is, kunnen we er niet onderuit om windmolens op zee te plaatsen.

Er zijn al windmolens op zee geplaatst en er zullen nog vele volgen. In het Nationaal Klimaatakkoord is een doel gesteld van 49 TWh op zee en 35 TWh op land (combinatie van zon en wind). Om aan de RES-doelstelling te voldoen kunnen we dus niet zeggen "we doen het wel op zee" want om de Parijs-doelstellingen te halen hebben we echt ook windenergie op land nodig. Dus we houden van het eerlijke verhaal: met alleen windmolens op zee komen we er niet. Bovendien moeten we op zee net zo goed rekening houden met de bescherming van natuurgebieden en trekroutes van vogels want de Noordzee is een uiterst gevoelig natuurgebied. En op zee is ook nog ruimte nodig voor visserij en zeevaart.

Om voldoende duurzame energie te produceren in de toekomst hebben we zowel windmolens op land als op zee nodig. Het is dus niet of-of, maar en-en. Overigens is windenergie op zee is nog aanzienlijk duurder dan windenergie op land, alleen al door de enorme extra infrastructuur (kabels) die door de zeebodem moeten worden gelegd om de energie naar het vaste land te brengen.

 9. Waarom worden niet alle daken vol gelegd met zonnepanelen?

Helemaal gelijk! Dat is óók nodig: elk geschikt dak moet voorzien worden van een zonnepaneel! In het Deventer Energieplan zijn er meerdere acties aangekondigd om de daken van bedrijven en woningen te voorzien van zonnepanelen. Bij het nieuwe bedrijventerrein aan de A1 stellen we zelfs als eis aan bedrijven dat de daken voorzien worden van zonnepanelen. Uit het Energieplan volgt ook dat er een plan komt voor zonnepanelen in de openbare ruimte, bijvoorbeeld bermen langs wegen of geluidswallen. Deze voorstellen van het college verwachten we nog dit jaar.

Maar... Zelfs als we alle geschikte daken in Deventer vol zouden leggen met panelen dan zijn we er nog niet. In het Energieplan is berekend dat we dan nog maar circa 20% van de benodigde energiereductie bereiken om in 2030 Energieneutraal te zijn. Daarbij is het zo dat de gemeente op dit moment eigenaren nog niet kan verplichten om zonnepanelen aan te leggen (wetgeving ontbreekt). Tot die tijd kunnen we het stimuleren, subsidiëren en bij nieuwbouw verplichten. Daarom zijn we er helaas alleen met zon op dak nog niet. 

Hoewel zonneparken op landbouwgrond niet onze voorkeur hebben, sluiten we ze ook niet bij voorbaat uit. Volgens ons zijn er ook bij zonneparken op land mogelijkheden om deze te combineren met andere doelstellingen. Ook zijn al voorbeelden uit Nederland waarbij zonneparken goed gecombineerd kunnen worden met het kweken van groenten.

10. Waarom kiezen jullie niet voor kernenergie?

GroenLinks is tegen kernenergie. Daarom willen we de kerncentrale in Borssele sluiten en geen nieuwe kerncentrales meer openen.  Kerncentrales kosten vele miljarden euro's en zijn niet winstgevend. Kernenergie drukt bovendien duurzame stroom van de markt. De kans op ongelukken met kerncentrales is misschien klein, maar als er iets gebeurt, heeft zo’n ongeluk enorme gevolgen. Daarnaast zorgt kernenergie voor schadelijk radioactief afval waarvoor nog geen oplossing bestaat.  Verder is kernenergie geen oplossing voor het urgente klimaatprobleem: het bouwen van een kerncentrale duurt jaren, het vinden van een geschikte locatie en verkrijgen van de vergunningen duurt misschien nog langer. En die tijd hebben we niet! Daarnaast draaien kerncentrales op uranium; wederom een uitputtelijke energiebron uit een ver land.  Wind en zon zullen er altijd zijn en daarom ook altijd een bron van energie vormen.  Als we kiezen voor kernenergie schuiven we het probleem van duurzame energievoorziening en de oplossing voor radioactief afval voor ons uit. Daar gaan wij niet in mee.

11. Hoe gaan jullie om met de weerstand vanuit de inwoners?

Bij de inspraaksessie van de behandeling van de RES hebben veel inwoners hun mening gegeven over de energietransitie. Voor een deel zijn veel inwoners extra alert geworden omdat sinds het begin van 2021 ook de inspraak over de windverkenning (met zoekgebieden nabij Colmschate) plaatsvond.  Projecten met een grote impact op de woon- en leefomgeving leveren meestal weerstand op en dat is volstrekt logisch. We zien de weerstand dan ook niet als een bedreiging, maar juist als een uiting van maatschappelijke meerstemmigheid die super belangrijk is voor de uiteindelijke afweging van belangen.

We nemen weerstand serieus en horen de zorgen en luisteren naar argumenten. Het liefst doen we dat in een persoonlijk gesprek op de locaties waar het om gaat. Niet alleen horen maar ook zien en voelen. Naast het luisteren en zien winnen we ook informatie in over de feiten, wetenschappelijke inzichten van experts en actuele ontwikkelingen. Vervolgens moeten we als politici met alle verzamelde kennis, gevoelens en informatie een zorgvuldige belangenafweging maken. Die belangenafweging is het meest ingewikkelde werk van raadsleden en zorgt soms voor hoofdbrekens. Want in het geval van duurzame energieprojecten met ruimtebeslag is er ook een belang voor duurzame energievoorziening waarbij het gaat om de toekomst van huidige en toekomstige generaties.

De gemeenteraadsleden (van GroenLinks maar ook van de andere partijen natuurlijk) zijn er om alle belangen goed in kaart te brengen en af te wegen. Als projecten ingrijpen in het landschap of de woon- en leefomgeving, is er bijna niemand van het begin af aan vóór. Dat geldt voor o.a. snelwegen, kerncentrales, kolencentrales en woonwijken. Ook windmolens veranderen de woon- en leefomgeving,  maar naast dit belang zijn er dus meerdere belangen die in de afweging moeten worden betrokken.. De overheid kan het helaas niet iedereen naar de zin maken en de samenleving is niet gebaat met politici die met elke "tegenwind" meewaaien. Wel moeten de belangen dus volledig en juist in kaart worden gebracht, moeten besluiten zorgvuldig worden onderbouwd en moeten we uit kunnen leggen waar we voor kiezen. Wat wij als fractie kunnen beloven is dat wij een zuivere en zorgvuldige belangenafweging maken en die uitleggen aan degenen die het aangaat. Een flinke klus voor de komende periode.

12. Hoe worden de natuurwaarden en natuurgebieden in Deventer beschermd?

We willen klimaatontwrichting stoppen, maar ook de huidige natuur en biodiversiteit beschermen. In ons verkiezingsprogramma 2018-2022 heeft natuur en biodiversiteit dan ook veel aandacht gekregen en staat bescherming en behoud voorop. Dat zorgt soms voor een dilemma, windmolens kunnen zorgen opleveren over de veiligheid van vogels maar bijvoorbeeld ook voor vleermuizen. De effecten hangen sterk af van de specifieke locatie. Daarom is bij ieder bestuurlijk besluit over een specifieke locatie een wettelijke plicht om de milieueffecten te onderzoeken. Bij de huidige globale verkenning hebben we die natuureffecten nog onvoldoende scherp. Bij nadere onderzoeken van de zoekgebieden wordt gekeken naar vogelpopulaties en vliegroutes.

Op het moment dat uit onderzoek vast komt te staan dat er geen significante beïnvloeding plaatsvindt dan kunnen er desondanks nog extra maatregelen worden genomen om de fauna te beschermen. Denk aan het verven van een van de vleugels in een opvallende kleur of het stilzetten van molens tijdens de vogeltrek. In het kader van de Regionale Energiestrategie vinden wij dat biodiversiteit bij energietransitie heel erg belangrijk is. Bij de concept-RES hebben wij een motie versterken biodiversiteit ingediend zodat bij de verdere planvorming dit vanaf het begin wordt betrokken.

 

13. Vinden jullie windmolens geen vogelhakselaars?

De effecten op vogels hangen sterk af van de specifieke locatie. Daarom is bij ieder bestuurlijk besluit over een specifieke locatie een wettelijke plicht om alle milieueffecten te onderzoeken. Bij de huidige globale verkenning hebben we effecten op vogels nog onvoldoende scherp. Er moet bijvoorbeeld ook nog onderzoek worden gedaan of de wespendief in Deventer verstoord zou kunnen worden.

Het aantal botsingen tussen vogels en windmolens is overigens relatief gering, als je dit vergelijkt met bijvoorbeeld de gevolgen van het verkeer. Volgens schattingen sterven er door 1.800 bestaande Nederlandse windturbines zo’n 50.000 vogels per jaar. In het verkeer sterven er jaarlijks 2.000.000 vogels (bron: Milieu Centraal). Uit onderzoek blijkt ook dat katten, botsingen met ramen in gebouwen en hoogspanningskabels een groot aantal vogelslachtoffers veroorzaken. De verstoring door windmolens moet dus wel in het juiste perspectief worden gezien.

14. Hoe beoordelen jullie de gevolgen voor het woon- en leefklimaat (zoals geluidshinder)?

De opgave uit de RES vraagt een aantal energieprojecten die ruimte vragen. Omdat we ook in Deventer te maken hebben met schaarse ruimte zullen er vragen ontstaan over hoe verschillende functies naast elkaar kunnen bestaan, oftewel hoe we omgaan met conflicterend ruimtegebruik.   

Voor windturbines gelden landelijke normen voor geluidhinder, trillinghinder en slagschaduw. Wij gaan ervan uit dat deze landelijk geldende normen voldoende waarborg bieden tegen hinder in de woonomgeving. Wij volgen dan ook deze nationale normstelling. In de verdere projectfasen van  windturbineprojecten moet in beeld worden gebracht of er voldaan wordt aan de normen en afstanden en de gemeente zal dat tegen die tijd ook toetsen.

Er is op dit moment discussie of de landelijke normen wel voldoende bescherming bieden tegen hinder en gezondheidsschade. De wetenschappelijke inzichten zijn op een aantal aspecten nog niet eenduidig en er loopt nog onderzoek. Daarom wachten wij de landelijke ontwikkelingen en wetenschappelijke discussies af maar tot die tijd gaan we uit van de landelijke normstelling.

Zonneparken hebben een forse impact op het landschap. Ook voor zonneparken gelden normen en in Deventer hebben we een afspraak waar zonneparken aan moeten voldoen. Dat is het uitgangspunt bij de beoordeling van projecten.