Op de Stromarkt (bij de ingang van de stadsbibliotheek) zijn er twee volwassen en gezonde platanen die dreigen te sneuvelen voor het nieuwe ontwerp. De fractie van GroenLinks snapt dat vanwege de stedenbouwkundige uitgangspunten van het plan maar vindt de belangen uit het oogpunt van klimaatadaptatie, hittestress, leefomgeving en ecologie ook zwaar wegen. Om die reden wordt -  samen met de fracties van Deventer Belang en de VVD - gevraagd om de mogelijkheden voor behoud van volwassen bomen te onderzoeken en zo mogelijk te komen met enige bijstelling van het plan. Uiteraard moet de groep van omwonenden en ondernemers nauw betrokken worden bij een bijstelling en mag er geen vertraging optreden in het project. Wij wachten met belangstelling een reactie van het college van Burgemeester en Wethouders af.