Verbeterstappen

Vorig jaar is het onderzoeksrapport over doelmatig- en doeltreffendheid van Toezicht & Handhaving met de raad gedeeld. Enkele aanbevelingen hieruit worden dit jaar doorgevoerd. Zoals het actualiseren van de zeer gedateerde risicoanalyse en de herijking van een beleidsplan op het gebied van Vergunningverlening, toezicht en handhavingsbeleidsplan (VTH). Het college stelt ieder jaar een VTH-uitvoeringsprogramma vast, waarna de raad de mogelijkheid wordt geboden om voor het komende kalenderjaar aandachtspunten en wensen tot prioritering mee te geven op basis van het conceptuitvoeringsprogramma. Omdat de bespreking van het conceptuitvoeringsprogramma afgelopen jaren pas na vaststelling van de begroting voor het daaropvolgende jaar was, hadden raadsleden maar beperkte ruimte om echt bij te sturen. Het conceptuitvoeringsprogramma aanbieden voorafgaand aan de begroting is daarom volgens ons een belangrijke verbeterstap.

Extra ambtelijke capaciteit

Na deze stappen tot verbetering zitten we echter nog steeds met een capaciteitsprobleem. Bij het laatste VTH-uitvoeringsprogramma heeft het college besloten bepaalde onderdelen van toezicht en handhaving niet langer of slechts gedeeltelijk uit te voeren. Uit beantwoording van technische vragen blijkt verder dat er in feite nauwelijks genoeg capaciteit is om het toch al schrale uitvoeringsprogramma uit te voeren. Op basis van de huidige en gedateerde risicoanalyse wordt geschat dat er 4 à 5 mensen (ca. jaarlijks 340.000 euro) bij moeten. Hoeveel capaciteit erbij moet om handhaving op een adequaat niveau te brengen, moet komende maanden volgen uit een actuele risicoanalyse en prioritering. Maar feit is dat het capaciteitsniveau voor toezicht en handhaving door een ondergrens is gezakt. De motie voor extra capaciteit vanaf 2022 is aangenomen.

Motie Toezicht & Handhaving