Het snelgroeiende ICT-bedrijf Topicus heeft zich in Deventer met meerdere kantoren gevestigd in het stationsgebied. In het ontwikkelperspectief is voorgesteld om een nieuwbouwplan te maken in verband met bedrijfsuitbreiding. In het voorstel wordt echter uitgegaan van een fors bouwvolume en een hoogte-accent van maximaal 40 meter. Ten opzichte van het huidige bouwvolume gaat het om ruim een verdubbeling en voor de hoogte (nu 13 meter) om een verdrievoudiging. Volgens GroenLinks staan die uitgangspunten op gespannen voet met de status van het Beschermde Stadsgezicht en is het de vraag of het voldoende kan aansluiten bij het gevarieerde en kleinschalige bebouwingsbeeld. In het beeldkwaliteitsplan voor de binnenstad wordt de kleinschaligheid juist gekoesterd en wordt gestreefd naar het voorkomen van zichtbare schaalvergroting.

Om die reden is voorgesteld om het raadsvoorstel en ontwikkelperspectief te wijzigen: de bepalingen over maximaal volume en hoogte worden uit het voorstel gehaald. De kwalitatieve criteria (schaal en maatvoering aansluiten bij bebouwingsbeeld en hoogte omliggende bebouwing) zijn reeds voldoende beschreven en een zogenaamd "kwaliteitsteam" (met stedenbouwkundige- en erfgoedexpertise) gaan in het verdere proces meedenken. Er zullen bij het concept-masterplan meerdere varianten (qua volume en hoogte) worden gepresenteerd waarover omwonenden en maatschappelijke organisaties hun mening hebben kunnen geven.

GroenLinks hecht waarde aan de uitgangspunten van het beschermde stadsgezicht en het beeldkwaliteitsplan. ‘Moderne’ architectuur kan heel goed in de oude stad passen. Het stadhuis en de bibliotheek zijn hiervan goede voorbeelden. Hoogbouw past echter niet in het silhouet van de Binnenstad, waar de torens van de Lebuïnus- en de Bergkerk al eeuwen centraal staan. Volgende stap is het concept-masterplan. Aan de hand van dat voorstel neemt de raad een besluit over doorgaan of niet.

Klik hier voor het raadsvoorstel over Topicus en klik hier voor het voorstel van GroenLinks, VVD en PvdA.