De fractie van GroenLinks. Helaas is Lida (rechts) niet goed zichtbaar op de foto

Begroting 2020

Elk jaar in november stelt de gemeenteraad van Deventer de Begroting voor het komende jaar vast. De partijen kunnen de begroting veranderen, aanvullen of met nieuwe voorstellen komen voor het nieuwe jaar. De vergadering over de begroting duurt langer dan een gebruikelijke raadsvergadering: een middag en een avond. Dit jaar stond de begrotingsraad voor een groot deel in het teken van de toekomst van de speelgoedcollectie van het Deventer Verhaal: kiezen we voor een tentoonstelling in het bestaande gebouw of toch iets anders? Maar er waren meer belangrijke onderwerpen. In deze bijdrage blikt fractievoorzitter Tjeerd van der Meulen terug op de begrotingsraad van 13 november.

Hoofdmenu : speelgoedcollectie

In de begrotingsraad op 13 november 2019 stond de toekomst van de speelgoedcollectie op het hoofdmenu. Wij hebben al uitgebreide verantwoording gegeven over de door ons gemaakte keuze en de wensen ten aanzien van een integrale oplossing voor het Deventer erfgoed (klik hier). Er is een amendement aangenomen waarbij het speelgoedmuseum blijft waar het zit. Wij respecteren de keuze die door de meerderheid van de raad is gemaakt maar vinden het jammer voor de andere culturele makers omdat hun budget immers minder is dan beoogd. Daarnaast kan Deventer Verhaal weliswaar blijven in hun pand aan Brink 47 maar wordt de exploitatiesubsidie fors lager ( - 40.000 per jaar). Bovendien leert de ervaring in Deventer dat bouwprojecten nog wel eens tegen kunnen vallen en dan is de ter beschikking gestelde 700.000 euro wellicht toch te weinig.  Ik heb dan ook het sterke voorgevoel dat het onderwerp Speelgoedmuseum het komend jaar nog wel eens terug kan keren in de raad. En dan waarschijnlijk weer als hoofdact.

De voorkeur van het college van B&W (met GroenLinks wethouder Carlo Verhaar als portefeuillehouder) voor het niet openhouden van het speelgoedmuseum aan Brink 47 werd door 4 van de 5 coalitiepartijen niet gedeeld. D66, PVDA, Gemeentebelang en CDA kozen voor een geheel andere variant dan de voorkeur van hun wethouders. In coalitieverband en bij het opstellen van het Bestuursakkoord in 2018 zijn er echter geen afspraken over gemaakt. Er is hier dus sprake van een zogenaamde "vrije keuze". Voor de toekomst is het van belang dat we met z'n allen weer aan de slag kunnen met een culturele boeiende beleefstad en als het aan GroenLinks ligt gaan we daar in 2020 met z'n allen hard aan werken.

Voorgerecht: de algemene beschouwingen

In de algemene beschouwing is aandacht gevraagd voor de maatregelen die wij als gemeente moeten nemen voor een duurzame toekomst. Het jaar 2020 wordt voor Deventer doorslaggevend omdat we aan de start het Energieplan voor de komende jaren gaan vaststellen. In het bijgevoegde document (attachment, zie hieronder) staat de kern van de algemene beschouwing en daarin staat onze opvatting over de inzet van de extra middelen voor jeugdzorg. Normaal gesproken agenderen wij energie & duurzaamheid bij de begroting maar deze keer wachten wij tot het energieplan en de spoedige uitvoering daarvan. Wordt vervolgd dus.

Belangrijke bijgerechten

Tijdens de raad zijn diverse andere moties (mee)ingediend of gesteund:

Wij willen in 2020 een actualisatie van het Fietsbeleid en de Fietsagenda. De motie dienden wij in met D66 en CU en werd gesteund door een raadsmeerderheid. 

Wij dienden een motie in om de toekomstige huisvesting van het Burgerweeshuis weer in de Begroting op de juiste plaats te zetten (het zogenaamde "voorportaal"). Tot onze grote verrassing haalde dit voorstel het niet en zelfs de partijen waarmee wij het project Burgerweeshuis in 2016 in de begroting hadden geschreven steunden het niet. Overigens: het voorstel staat geheel los van de besluitvorming die nog moet volgen. 2020 is dus een belangrijk jaar voor de "club van de toekomst".

Wij steunden verder diverse moties van andere partijen (onder andere onderzoek naar de problematiek van zwerfjongeren in Deventer, energietoezicht en de alternatieve opvang voor de Skaeve Huse).  Op een aantal onderwerpen komen wij later met nieuwsberichten terug, onder andere de nieuwbouw van VMBO De Marke en de zogenaamde "gratis" kilo's bij de milieustraat.