openbaar groen deventer

Openbaar groen

Deventer is een mooie en groene gemeente. Maar op sommige plekken kan en moet het beter, zowel in de stad en de dorpen als in het buitengebied. Groen is geen luxe, maar cruciaal voor het welzijn van de inwoners van Deventer: zonder natuur, geen leven.

Deventer kent een schitterende veelheid aan groen, zoals monumentale bomen, serene wateroevers en uitnodigende parken. Hoe groener de gemeente, hoe gezonder mensen, zowel lichamelijk als geestelijk. Groen filtert vervuiling, zorgt in de zomer voor verkoeling en maakt dat mensen zich prettig voelen. Groen levert zuurstof en zorgt voor opname van broeikasgas CO2. Dáárom maken we ons hard voor behoud én uitbreiding van groen in en rond Deventer.

Bomenkap

Met alle bomen in de stad wordt zuinig omgegaan. Het ‘per ongeluk’ kappen van monumentale bomen, zoals in het Worpplantsoen, mag natuurlijk beslist niet meer gebeuren. Daar moeten we juist extra zuinig op zijn. Er wordt een openbare lijst met monumentale bomen gemaakt. Voorafgaand aan kap van bomen, worden deze voorzien van een kaplint. De vele karakteristieke laanbomen met vooral eiken en beuken, horen bij de gemeente Deventer en het Sallandse landschap. Op dit moment wordt er soms wat al te makkelijk overgegaan tot grootschalige kap van oude laanbeplanting. We vinden dat dat moet worden voorkomen.

De oplopende kosten van het onderhoud mogen niet de enige overweging zijn om oude bomen ‘dan maar’ te kappen. Per situatie wordt in overleg met de bomenstichting beoordeeld hoe kap kan worden beperkt en in fases kan worden uitgevoerd. Als dan toch bomen worden gekapt in de openbare ruimte, moeten er liefst op dezelfde plek, nieuwe voldoende grote bomen worden terug geplant.

Plantsoenen

Ook plantsoenen, perken en bermen hebben een belangrijke natuurfunctie. Ze kunnen mooi en aangenaam zijn en vervullen een belangrijke rol als woonplek voor allerlei planten, vogels, bijen, vlinders en egels. Parken en plantsoenen worden ecologisch beheerd. Enerzijds om zoveel mogelijk natuurlijke rijkdom te behouden en anderzijds om gebruik van milieubelastende middelen te voorkomen. Op plaatsen waar verloedering of verkeersonveilige situaties ontstaan, intensiveren we de gifvrije onkruidbestrijding en we betrekken de bewoners daarbij. We investeren in plantsoenen die verwaarloosd zijn, zoals het Vogeleiland.

Openbaar groen

Waar mogelijk worden inwoners ingeschakeld bij inrichting en beheer van openbaar groen: dat vergroot de betrokkenheid bij natuur in de stad én de onderlinge betrokkenheid tussen inwoners. Daarbij hoort ook de aanleg van fruitbomen en -struiken en andere eetbare planten: inwoners die een buurt- of dorpsboomgaard willen aanleggen, worden door de gemeente ondersteund. Inwoners kunnen ‘snippergroen’ – kleine stukjes gemeentelijke grond – kopen, maar wel op voorwaarde dat deze grond ook groen wordt ingericht. We stimuleren de aanplant van hagen bij particulieren waarbij we voorlichting geven en wellicht ook financiële ondersteuning bieden aan diegenen die hun schutting willen vervangen door heggen en hagen.

Braakliggende gemeentelijke gronden worden ingericht voor tijdelijke natuur.

Natuurgebieden

Rond Deventer liggen veel verschillende en mooie natuurgebieden: langs de IJssel, en de vele bossen en landgoederen rond de stad. Die gebieden worden beschermd en bovendien zo goed mogelijk met elkaar verbonden. De komst van nieuwe landgoederen met een belangrijke ecologische functie wordt aangemoedigd en ondersteund.