GroenLinks wil dat er een wethouder “duurzaamheid” komt, die een voortvarend nieuw duurzaamheidsbeleid gaat uitvoeren. Elk raadsbesluit krijgt voortaan een duurzaamheidsparagraaf zodat alle beslissingen op duurzaamheid worden getoetst.

Iedereen is nodig om Deventer klimaatneutraal te maken, vandaar dat GroenLinks voor een lokaal energieakkoord is, waarin tussen gemeente, bedrijven en maatschappelijke organisaties concreet afspraken ('green deals') worden gemaakt. GroenLinks is voorstander van een duurzaamheidsfonds, waarmee inwoners, scholen, bedrijven en instellingen tegen zeer gunstige voorwaarden een lening kunnen afsluiten voor energiebesparende maatregelen. Wij willen het lokale belastingstelsel vergroenen.

Deventer duurzamer maken kunnen we niet alleen. GroenLinks wil daarom inwoners en instellingen vragen om actief mee te denken over hoe we de doelstelling 'Deventer energieneutraal in 2030' kunnen halen. Om dat te bereiken organiseren we jaarlijks een duurzaamheidsarena waarbij de beste ideeën worden omarmd.

Duurzame energieopwekking

GroenLinks wil de grootschalige toepassing van zonnepanelen stimuleren. Om te beginnen op plekken waar ze te combineren zijn met andere functies, zoals op daken van huur- en koopwoningen, kantoren, bedrijfshallen, veestallen, parkeergarages en op geluidswallen. Een zonnepark op landbouwgrond heeft niet onze eerste voorkeur, omdat dat ten koste gaat van (duurzame) voedselproductie. Bij het plannen van nieuwe wijken en gebouwen houdt de gemeente voortaan rekening met de stand van de zon, zodat er optimaal gebruik kan worden gemaakt van zonne-energie. Daarmee zijn we er echter niet.

Eén windmolen levert meer energie dan acht voetbalvelden met zonnepanelen, vandaar dat windmolens volgens GroenLinks onmisbaar zijn voor duurzame energievoorziening. De locaties voor nieuwe windmolens moeten zorgvuldig worden gekozen, zodat ze zo min mogelijk overlast geven. Ook moet er actief gewerkt worden aan participatie en het vergroten van het draagvlak.

De verwarming van woningen en bedrijven vindt in de toekomst alleen nog maar duurzaam plaats, bijvoorbeeld door middel van aardwarmte, restwarmte van bedrijven, elektrische verwarming of warmte uit riolen. Nieuwe woningen hoeven daarom niet langer op het aardgasnetwerk te worden aangesloten en bij bestaande woningen worden gasleidingen niet meer vervangen. Deventer wordt aardgasvrij in 2050 of zoveel eerder als mogelijk. Uiteraard willen we geen winning van schaliegas (of steenkoolgas) binnen onze gemeentegrenzen, vanwege de grote milieuschade die dat tot gevolg heeft.

Energiebesparing

We maken afspraken met woningcorporaties over het versneld energiezuinig maken van huurwoningen, waardoor ook voor huurders de energierekening daalt. Alle nieuwbouw zal energieneutraal zijn, mede door goede isolatie. Met financiële voordelen en voorlichting stimuleren wij particuliere huiseigenaren tot het verduurzamen van hun woningen. Goed voor het milieu én de portemonnee!

GroenLinks wil dat ondernemers die energie willen besparen door de gemeente worden ondersteund: met kennis, bij de vergunningverlening en bij het aanvragen van subsidies. Bedrijven die de wettelijk verplichte energiebesparing achterwege laten, worden, als het aan GroenLinks ligt, alsnog gemotiveerd om dit te doen. Als bedrijven dan nog niet meewerken, moeten ze uiteindelijk streng worden aangepakt. We willen samen met horeca en ondernemers energiebesparing bij winkels, restaurants en cafés stimuleren: in de winter deuren dicht, LED-verlichting toepassen, geen terrasverwarming en reclameverlichting ’s nachts uit. De gemeente moet bij energiebesparing zelf het goede voorbeeld geven in gemeentelijke gebouwen en op terreinen. Bijvoorbeeld: alle openbare (straat)verlichting wordt zo spoedig mogelijk volledig vervangen door LED-verlichting.

Leiderschap is niet ‘na ons de zondvloed’ of ‘we zien wel waar het schip strandt’. Leiderschap is de uitdagingen van morgen vandaag aanpakken. Het is tijd om te investeren in een schone en zekere toekomst.