Bijverdienen in de bijstand bestraffen we niet, maar dat moedigen we aan. Op deze manier krijgen mensen de kans om zonder grote druk hun positie op de arbeidsmarkt te versterken en opnieuw uit te vinden. GroenLinks is daarom ook fel tegenstander van verplicht vrijwilligerswerk in ruil voor een bijstandsuitkering. Deventer is een gemeente waar schulden worden aangepakt en waar schaamte daarvoor niet nodig is.

Bijstand

De bijstandsuitkering is een belangrijk vangnet. We zijn streng aan de poort: als er werk is dat past bij iemands talenten en wensen, krijgt iemand dat aangeboden. Eenmaal in de bijstand zijn we ruimhartig. Maatwerk en vertrouwen zijn leidend bij GroenLinks. Als het nodig is, pakken we meerdere trajecten op het gebied van participatie en zorg op in een gezamenlijk traject. GroenLinks wil niet dat mensen in de bijstand worden betutteld. We zijn voorstander van een experiment met regelvrije bijstand.

Armoede

GroenLinks wil armoede voorkomen. Geldzorgen maken mensen ziek. Pas wanneer schulden en geldzorgen opgelost zijn, kunnen mensen de concentratie opbrengen om te re-integreren en een zorgtraject succesvol te doorlopen. Daarom moeten minimaregelingen toegankelijk en ruimhartig zijn. Wij kiezen daarom voor ruimhartige inkomensondersteuning zodat mensen met een minimumuitkering of werkende armen zich niet buitengesloten voelen en hun kinderen gewoon mee kunnen doen aan sportieve en culturele activiteiten. Het gebruik van armoederegelingen (bijvoorbeeld het noodfonds eigen bijdragen Wmo) wordt bevorderd door gerichte communicatie naar diegenen die er in aanmerking voor komen, want te weinig mensen maken er nu gebruik van. Minimaregelingen kunnen met een enkelvoudige procedure worden aangevraagd. Er komt één aanvraagformulier voor alle regelingen: een snel-loket waarmee onze inwoners worden geholpen met het aanvragen van voorzieningen, toelages e.d. De groep die de zorg die ze nodig heeft niet kan betalen, krijgt die in principe vergoed van de gemeente. Dat geldt als het aan ons ligt collectief voor de groep die onder de 130 procent van de bijstandsnorm valt. Boven die norm is maatwerk altijd nog mogelijk om armoedeval te voorkomen.

Een huishouden met meerdere problemen krijgt één verantwoordelijke hulpverlener. Deze helpt het leven weer op orde te brengen en regelt de samenwerking met bijvoorbeeld het maatschappelijk werk, de woningcorporatie en de welzijnsinstelling.

Schulden

Ook in Deventer wonen mensen met problematische schulden. Op dit moment is er voor schuldenaren sprake van een onduidelijk systeem dat weinig ruimte biedt voor schuldhulpverleners om maatwerk te leveren. Het oplossen van schulden gaat uit van het zelfredzaam zijn van de schuldenaren maar mensen die diep in de schulden zitten, zijn vaak niet zelfredzaam. Daarom pleiten wij voor een budget voor de hulpverleners dat ze naar eigen inzicht kunnen inzetten.
Schulden kunnen we het beste tijdig aanpakken ("vroegsignalering"): voorkomen is beter dan genezen. Daarom maken we als gemeente, met inachtneming van de privacy, afspraken met woningcorporaties, zorgverzekeraars, energieleveranciers en waterbedrijven zodat er tijdig melding wordt gedaan op het moment dat rekeningen niet worden betaald. Hulpverleners gaan dan contact leggen met de bewoners om te helpen met het grip krijgen op hun geld.
GroenLinks staat ook positief tegenover een experiment waarbij schulden worden overgenomen door de gemeente om erger te voorkomen. Dat is het sterke en sociale Deventer waar inwoners op mogen rekenen.

In Deventer mogen mensen niet de dupe worden van te veel bezuinigingen boven op elkaar (de zogenaamde "stapeling"). Waar nodig compenseert de gemeente de onevenredige gevolgen van stapeling van verschillende bezuinigingen. Veel bezuinigingen en kortingen van het Rijk raken mensen die (gedeeltelijk) afhankelijk zijn van een uitkering keihard door deze effecten van stapeling. Er komt een duidelijk gemeentelijk beleid in Deventer met normen voor stapeling van eigen bijdragen. Waar mogelijk vereenvoudigen we regelingen of voegen ze samen.