Chemische onkruidbestrijding Roundup nu opeens milieuvriendelijk? Klinkerklare onzin!

Afgelopen week heeft de media aandacht besteed aan een recent uitgekomen onderzoek van Plant Research International, onderdeel van de Universiteit van Wageningen, waarin de milieueffecten zijn bepaald van onkruidbestrijdingstechnieken op verhardingen zoals stoepen en wegdekken. Uit deze levenscyclus analyse (LCA) blijkt dat zorgvuldig chemiegebruik op tegel en klinkerverhardingen vanuit milieuoogpunt beter scoort dan niet-chemische technieken zoals branden, borstelen, hete lucht en heet water. Deze conclusies zijn voor veel mensen aanleiding om de nut en noodzaak van een verbod op onkruidbestrijding met het glyfosaat bevattende RoundUp ter discussie te stellen. Uit het onderzoek blijken echter een aantal belangrijke beperkingen aan de beoordeling van het gif. Om nu zonder nuance te stellen dat RoundUp opeens milieuvriendelijk is, is dan ook klink(er)klare onzin! Waarom? Lees de bijgevoegde PDF!