Werken met een arbeidsbeperking

De invoering van de Participatiewet in 2015 moest ervoor zorgen dat meer mensen werk vinden, ook mensen met een arbeidsbeperking. Helaas blijkt dat de uitstroom van juist deze laatste groep achterblijft op de andere mensen met een uitkering. Voor de groep die voor invoering van de wet op de wachtlijst stond voor een plek bij een sociale werkplaats zijn de baankansen zelfs afgenomen. Tijdens de vergadering van 10 juli hebben we het college opgeroepen om beter op te komen voor de belangen van werkzoekenden met een arbeidsbeperking.

Komend najaar zullen we een nieuw beleidskader voor de uitvoering van de Participatiewet vaststellen. Vorige periode werd de raad geconfronteerd met een continue stijging van het aantal mensen met een uitkering. In Deventer was dit hoger dan de gemiddelde stijging in Nederland. Daarom zijn er destijds maatregelen genomen om het uitkeringsbestand te doen krimpen. Hierbij zijn de belangen van mensen met een arbeidsbeperking op de achtergrond geraakt. Nu het aantal werkzoekenden afgenomen is, moeten we ons weer meer inzetten voor deze specifieke doelgroep. 

Door mensen met een arbeidsbeperking op te nemen als specifieke doelgroep binnen het nieuwe beleidskader krijgen we meer besef van hoe groot de groep eigenlijk is en welke specifieke horden zij moet nemen om aan het werk te komen. Zo kunnen we waar nodig beter bijsturen. Daarnaast vragen we om meer inzicht in de instrumenten diemomenteel worden ingezet om deze doelgroep naar passend werk toe te leiden: voorbeelden van deze instrumenten zijn loonkostensubsidie, jobcoaching en een no-riskpolis. Een week eerder hadden we al een motie ingediend om niet te bezuinigen op 1 fte voor jobhunters loonkostensubsidie. 

Tot slot hebben we het college gevraagd om ruim voor de begrotingsbehandeling een actieplan te presenteren voor de inzet van de extra gelden vanuit het Rijk. Staatssecretaris Van Ark heeft eenmalig 2 miljoen euro extra toegezegd voor de arbeidsmarktregio om mensen met een kwetsbarearbeidsmarktpositie te helpen. Deze 2 miljoen zal in onze regio verdeeld worden onder 14 gemeenten. De motie is met algemene stemmen aangenomen.