Waarom wil GroenLinks een wethouder Klimaat en Duurzaamheid?

Op 15 januari 2018 presenteert GroenLinks Deventer haar verkiezingsprogramma met de titel "Socialer. Duurzamer. Sterker."  In dit programma speelt klimaatbeleid en duurzaamheid een belangrijke rol. Volgens GroenLinks zullen deze thema's een bepalende rol spelen de komende jaren omdat ze bepalend zijn voor een schone en leefbare gemeente. Een opvallend speerpunt uit het verkiezingsprogramma is de wethouder duurzaamheid die wordt belast met de portefeuilles Klimaat en Duurzaamheid. Deze wethouder is betrokken bij alle besluiten van de gemeente en toetst deze op duurzaamheid.

Wat is klimaatverandering?

De aarde wordt warmer; het klimaat verandert. Het klimaat is simpel gezegd het gemiddelde weer over een periode van ongeveer 30 jaar. Eén hittegolf is geen bewijs van klimaatverandering net zoals één koude winter geen bewijs is dat het klimaat niet verandert. Het gaat om langere perioden. Wetenschappelijk is aangetoond dat de trend glashelder is: de aarde wordt warmer. Negen van de tien warmste jaren ooit gemeten vonden plaats in deze eeuw.

Wat is de oorzaak?

De belangrijkste oorzaak hiervan is de grote hoeveelheid broeikasgassen die de mens sinds de industriële revolutie heeft uitgestoten. De belangrijkste hiervan is CO2. Dat komt vrij bij het verbanden van fossiele brandstoffen zoals kolen, olie (inclusief benzine en diesel) en aardgas. Door de uitstoot van deze broeikasgassen is de gemiddelde temperatuur op aarde sinds het midden van de negentiende eeuw met bijna 1 graad Celsius gestegen. Dat klinkt niet als heel veel, maar toch heeft deze opwarming al tot grote veranderingen geleid.

Wat zijn de gevolgen?

Hoe meer de aarde opwarmt hoe groter de gevolgen zullen zijn. Het weer zal extremer worden, we krijgen vaker en langere periodes van droogtes, meer hittegolven en overstromingen door zwaardere regenval. Honderden miljoenen mensen zullen verhuizen omdat ze hun eten niet meer kunnen verbouwen door de droogte of omdat hun land juist permanent onder water komt te staan. In Nederland zijn de directe gevolgen voor de mens in vergelijking met de rest van de wereld beperkt maar in Nederland moeten we rekening houden met extreme weertypen en wateroverlast.

Hoe kunnen we klimaatverandering beperken?

Door te investeren in schone energie gaan we klimaatverandering tegen, scheppen we nieuw werk en worden we onafhankelijk, van het gas van Poetin, Arabische olie of schaliegas. Zon en wind hebben de toekomst. Nederland loopt enorm achter als het gaat om schone energie. GroenLinks is duidelijk: we investeren alleen nog maar in duurzame vormen van energie. Daarom zeggen we nee tegen onbetrouwbaar gas, kernenergie, steenkool en schaliegas.

Wat heeft Deventer daarmee te maken?

Deventer kan in haar eentje de mondiale klimaatverandering natuurlijk niet tegengaan. Maar als alle landen, gemeenten en wereldbewoners hun verantwoordelijkheid nemen en strijden tegen de klimaatverandering, dan moet het lukken om onze kinderen en kleinkinderen een leefbare wereld achter te laten.

Dus we moeten in Deventer de mouwen opstropen en bouwen aan een duurzame stad en buitengebied. De gemeente moet voorop lopen in de strijd tegen klimaatverandering en zelf het goede voorbeeld geven.

Wat heeft Deventer de afgelopen jaren gedaan?

Deventer heeft de doelstelling om in 2030 energieneutraal te zijn. Dit betekent dat gebruik wordt gemaakt van schone energie, zoals zon en wind.  In 2017 blijkt dat we slechts circa 15% van de doelstelling hebben gehaald. We moeten dus in een krappe 12 jaar tijd nog 85% CO2-reductie realiseren. In het huidige tempo gaat dat niet lukken.

De gemeente heeft de afgelopen jaren een beperkt duurzaamheidsbudget gehad en de verantwoordelijk wethouder heeft lijdelijk toegezien dat hij met dit budget geen deuk in een pakje boter kon slaan. De wethouder en andere partijen in de raad  accepteerden dat helaas en we zijn weinig opgeschoten met de energiedoelstelling. Duurzaamheid stond helaas niet bijzonder hoog op de agenda van het college.  

Wat wil GroenLinks Deventer?

GroenLinks wil dat we serieus werk maken van onze duurzaamheidsdoelstelling. We willen bijvoorbeeld goedkope leningen voor bedrijven en inwoners om gebouwen energiezuinig te maken.  Een wethouder duurzaamheid met een serieus budget voor duurzaamheidsinitiatieven kan zorgen dat Deventer met grote stappen voorwaarts verduurzaamd wordt. Deze wethouder stroopt zijn mouwen op en zorgt actief voor draagvlak voor duurzaamheidsmaatregelen. Duurzame energie krijgt alle ruimte en de Deventenaren worden geholpen om hun woning of bedrijf duurzaam te maken.  Met de bedrijven worden "GreenDeals" afgesloten. Elk raadsbesluit wordt getoetst aan de duurzaamheidsdoelstellingen.

Waarom een wethouder voor duurzaamheid?

In het huidige college hebben we een wethouder voor financiën die betrokken is bij alle financiële consequenties van de besluiten die het college en de gemeenteraad neemt. Een wethouder duurzaamheid is op dezelfde wijze betrokken bij besluiten en toetst deze aan de duurzaamheidsdoelstellingen. Duurzaamheid wordt als het aan GroenLinks ligt een integraal onderdeel van alle besluitvorming. Daarnaast neemt de wethouder duurzaamheid initiatieven om Deventer daadwerkelijk duurzamer te maken. Omdat  er in Deventer veel inwoners en bedrijven zijn met goede ideeën, kan de wethouder daar slim gebruik van maken.    

Bronnen:
http://www.greenpeace.nl/campaigns/schone-energie/het-probleem/
https://climate.nasa.gov/evidence/
https://www.deventer.nl/duurzaamheid

 

YouTube video