Gelijkheid en respect

Respect

Er is een aantal dingen waar een mens behoefte aan heeft. Naast veiligheid, zekerheid en sociaal contact is respect erg belangrijk. Iedereen wil door anderen met respect behandeld worden. Maar wat is respect en hebben we anno 2018 nog wel respect voor elkaar?

Als we daar antwoord op hebben, kunnen we misschien ook beter begrijpen waarom de een zich niet respectvol behandeld voelt, terwijl de ander er toch van overtuigd is met respect gehandeld te hebben. Een dagelijkse uitdaging.

De sfeer is in Nederland net als in sommige andere westerse samenlevingen, harder, cynischer, negatiever, afwijzender of soms zelfs gewelddadiger. Discussies over moeilijke maatschappelijke kwesties zijn steeds meer een uitdaging. We gunnen elkaar vaak niet meer de vrijheid om een ander standpunt te uiten. Ook nemen we de tijd niet meer voor open gesprek die eventueel kan leiden tot verheldering en respect voor de beweegredenen van de ander.

Standpunten worden al snel geplaatst op Twitter en/of Facebook, vaak al voordat men de feiten goed heeft onderzocht. Daarnaast is de toon van deze berichten vaak ongenuanceerd en soms bewust heel kwetsend. Mensen met een andere culturele, politieke of religieuze achtergrond (minderheden) zijn vaak slachtoffer van deze oppervlakkigheden.

Hoewel iedereen graag respect ontvangt lijkt het erop dat we het steeds moeilijker vinden om het te geven. Maar als we elkaar niet meer in het midden kunnen vinden zullen we straks recht tegenover elkaar komen te staan.

Cultuurverschillen en de problemen in de wereld die daar mee te maken zouden kunnen hebben spelen een grote rol. Culturen kunnen enorm verschillen in verwachtingspatroon en in gedrag. GroenLinks Deventer vindt respect erg belangrijk en erkent deze verschillen. De voornaamste reden waarom ik in 2017 lid ben geworden van deze politieke partij.

Diversiteit

Diversiteit betekent verscheidenheid tussen mensen. 

In welke mate de diversiteit voorkomt, is te zien aan de hoeveelheid mensen met verschillende achtergronden. Als er veel mensen met een verschillende achtergronden in een regio wonen, kan er sprake zijn van multiculturalisme. Veel bedrijven streven naar diversiteit binnen hun personeel. Ze willen zoveel mogelijk werknemers van een verschillende nationaliteit, geaardheid, geslacht, leeftijd, geloofsovertuiging en (culturele) afkomst. De drang naar diversiteit binnen de bedrijfsvoering wordt voor een groot deel veroorzaakt door de veranderingen op de arbeidsmarkt. 

Er is veel aan de hand. Wanneer je het nieuws volgt of vlagen ervan meekrijgt zijn er vele conflicten die zijn ontstaan door het verschil tussen culturen (bevolkingsgroepen). En het lijkt steeds dichterbij te komen. Dit zorgt voor angst bij een groot deel van de samenleving en zorgt ervoor dat ons land minder tolerant wordt en de emancipatie nog steeds een lange weg te gaan heeft. 

GroenLinks gelooft in positiviteit en laat zich niet leiden door angsten. Als we elkaar kunnen vinden in de verschillen die we ervaren, elkaar meer respecteren en met elkaar het gesprek aangaan worden weer dat tolerante land waar iedereen zo van houd. 

Vrijheid van Meningsuiting

De vrijheid om te kunnen zeggen wat je wilt is beschermd in de grondwet, in artikel 7 om precies te zijn. Trots zijn we als land op dit artikel. De vrijheid om te zeggen wat je wilt zonder vooraf toestemming te moeten vragen is beschermd. MAAR “behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet.". Je bent dus zelf verantwoordelijkheid of jouw uiting in strijd is met andere wetten. Er zit dus een grens aan vrijheid van meningsuiting.  Naast artikel 7 is artikel 1 ook erg belangrijk. Artikel 1: Gelijke behandeling en discriminatieverbod. 

De vrijheid van meningsuiting geldt voor iedereen en onder alle omstandigheden. Iedereen moet kunnen zeggen wat hij of zij willen. Ook als dat schokkend is voor anderen. Echter is deze vrijheid van meningsuiting steeds vaker in strijd met artikel 1. Meningen worden ongenuanceerd en zonder enige empathie gedeeld mondeling of op sociale kanalen. 

Begrijp ons niet verkeerd, vrijheid van meningsuiting is prachtig maar is niet onbeperkt. GroenLinks vindt dat elke beperking van die vrijheid een duidelijk maatschappelijk doel moet dienen. Bijvoorbeeld het voorkomen van discriminatie of voorkoming van aanzetten tot haat en geweld.

Graag willen we dit artikel afsluiten met een citaal van Jesse Klaver:

"Ik wil weer trots kunnen zijn op Nederland. Dat is een Nederland met zelfvertrouwen, een land dat weer voorop durft te lopen in het beschermen van vrijheden en mensenrechten, in een wereld waarin de ander ertoe doet. Een land dat tot voorbeeld strekt voor andere landen. Als we dat willen, dan moeten we weten hoe we de tegenstellingen overbruggen die de laatste jaren zo schrijnend groot lijken te zijn geworden. Hoe voeren we weer fatsoenlijke gesprekken over wat Nederland voor ons betekent, hoe verschillend we daar ook over denken? Als we elkaar willen begrijpen, zullen we weer met elkaar in gesprek moeten. Dat kan alleen met inlevingsgevoel voor de problemen en opvattingen van de ander. Met empathie." 

Geschreven door Sjanne de Haan, GroenLinks lid.

Lees meer over het initiatief voorstel voor gelijke behandeling: https://deventer.groenlinks.nl/nieuws/gelijke-behandeling-en-gelijke-kansen-voor-iedereen

Bronnen:
-http://www.respect.nl/wat-is/
-https://www.ensie.nl/redactie-ensie/diversiteit
-https://groenlinks.nl/standpunten/vrijheid-van-meningsuiting
-https://tijdvoor.groenlinks.nl/nieuws/de-empathische-samenleving
http://www.discriminatie.nl/#/home
http://www.mddeventer.nl/melding
https://www.nscr.nl/etnische-afkomst-belangrijker-dan-strafblad-sollicitaties/