kunstgras bodemverontreiniging deventer groenlinks

Kunstgras : bodemverontreiniging?

In Deventer hebben we een aantal kunstgrasvelden die zijn ingestrooid met rubbergranulaat. Uit recent landelijk onderzoek blijkt dat het mogelijk is dat deze velden een bron van bodem- en waterverontreiniging zijn. GroenLinks heeft het college gevraagd om in Deventer ook nader onderzoek uit te voeren en zonodig maatregelen te treffen. 

Al eerder heeft de fractie van GroenLinks aandacht gevraagd voor de risico's voor de gezondheid en het milieu als gevolg van het gebruik van rubbergranulaat op kunstgrasvelden. GroenLinks heeft onder andere gewezen op de wettelijke zorgplicht ten aanzien van het voorkomen van bodemverontreiniging en het voorzorgsbeginsel. Uit de beantwoording van onze schriftelijke vragen d.d. 25 oktober 2016 blijkt dat er in Deventer zeven kunstgrasvelden zijn ingestrooid met rubbergranulaat met een totale oppervlakte van circa 55.000 m2. In het debat in februari 2017 over de financiering over kunstgrasvelden (waarbij de betreffende clubs uiteindelijk zelf hebben besloten om geen rubbergranulaat als infill te gebruiken) is door de wethouder sport aangegeven dat er nog geen gegevens waren over bodemverontreiniging. Ook uit de beantwoording van de schriftelijke vragen d.d. 14 november 2017 blijkt dat er nog geen inzicht bestaat en dat het college niet zelf onderzoek wil uitvoeren omdat ze in afwachting was van de resultaten van landelijk onderzoek door het RIVM.

Het onderzoek door het RIVM is in juli 2018 beschikbaar gekomen. Het RIVM concludeert: " Het gebruik van rubbergranulaat op kunstgrasvelden kan schadelijk zijn voor het milieu in de directe omgeving van de velden. Uit de rubberkorrels kunnen stoffen lekken die terecht komen in de grond om de velden heen (de bermgrond) en in de bagger in sloten. Dat is slecht voor het ecosysteem omdat het de biodiversiteit aantast. Om het milieu te beschermen, beveelt het RIVM maatregelen aan om te voorkomen dat rubberkorrels op de bermgrond terechtkomen, en dat stoffen via het drainagewater weglekken naar sloten."

Naar aanleiding van dit onderzoek heeft de fractie de volgende vragen:

  1. Is het onderzoek aanleiding om de verontreinigingssituatie van de bodem en het oppervlaktewater rondom de Deventer kunstgrasvelden – mede gelet op de zorgplicht- nader te onderzoeken? Zoja, wanneer zal dit plaatsvinden en wordt de raad geïnformeerd? Zonee, waarom niet?

  2. Het RIVM doet aanbevelingen om te voorkomen dat aangrenzende grond en oppervlaktewater wordt verontreinigd. Worden er bij de Deventer sportvelden al de juiste maatregelen en voorzieningen getroffen? Zonee, op welke wijze en wanneer gaat het college de bedoelde maatregelen treffen?