Hoe zit het met "landjepik" en de kap van houtsingels in Deventer?

Landelijk zijn de laatste tijd de "sjoemelboeren" regelmatig in het nieuws: agrariërs die creatief omgaan met de mestwetgeving en op die manier natuur en milieu aan hun laars lappen. Bijvoorbeeld door mest uit te rijden in de openbare bermen om zodoende extra subsidie op te strijken. GroenLinksDeventer wil van het college weten of bekend is of er ook in Deventer gevallen bekend zijn van agrariërs die mest op bermen en groenvoorzieningen hebben uitgereden of houtsingels hebben gekapt. GroenLinksDeventer wil de biodiversiteit behouden en vindt dat hard moet worden opgetreden tegen dit soort illegale praktijken.    

 
Eind 2017 kwam een casus over mestfraude in de gemeente Berkelland in het landelijk nieuws omdat agrariërs in die gemeente bermen en groenstroken bij de oppervlakte van hun gronden rekenden om er mest op te brengen en zodoende extra EU-subsidie aan te vragen. Deze werkwijze gaat ten koste van kruidenrijke begroeiing waardoor vogels, vlinders en insecten verdwijnen. De gemeente Berkelland had tientallen gevallen van "landjepik" vastgesteld binnen haar grenzen en heeft de agrariërs gesommeerd de perceelsgrenzen weer in acht te nemen. In dezelfde periode bleek ook dat in Drenthe bomenrijen en singels zijn gekapt omwille van vergroting van het areaal. Volgens Landschapsbeheer Drenthe zouden er in 10 jaar tijd meer dan 120 km aan boomrijen en singels zijn verdwenen. Een onaanvaardbare aanslag op de biodiversiteit volgens GroenLinksDeventer. Reden om vragen te stellen aan het college of zij weet of dit ook voorkomt op Deventer grondgebied en zoja, welke maatregelen worden genomen om hier tegen op te treden.  
 
Lees hier de artikelen uit Trouw:
 
De volgende vragen zijn gesteld (zie ook de PDF hieronder):
 1. Welk beleid hanteert de gemeente voor wat betreft het bermbeheer in het buitengebied? Heeft het beleid ook een doelstelling met betrekking tot behoud van de biodiversiteit?

 2. Wat is het maaibeheer voor de bermen in het buitengebied?

 3. Heeft het college inzicht in de bestaande kwaliteit van de biodiversiteit van de bermen in het buitengebied?

 4. Is het college van mening dat het toe-eigenen van gemeentelijke bermen en groenstroken, zoals in de gemeente Berkelland is gebeurd, onacceptabel is?

 5. Heeft het college inzicht of deze werkwijze ook binnen de gemeente Deventer in 2017 (of eerder) is voorgekomen?
  a. Zo ja, op welke wijze is er tegen opgetreden?
  b Zo nee, is het college bereid te inventariseren of er in Deventer situaties voorkomen en hoe gaat het college optreden?

 6. Op welke wijze gaat de gemeente mogelijke vormen van "landjepik" (meebemesten van bermen) in de toekomst aanpakken?

 7. Indien er bermen/openbare gronden zijn "ingepikt": gaat u deze spoedig herinrichten op een wijze waarop (herstel van) de biodiversiteit voorop staat?

 8. Is het college bekend met het verschijnsel dat er singels en bomen i.v.m. de mestboekhouding zijn gekapt? Kan het college uitsluiten dat dit heeft plaatsgevonden? Zo nee, is het college bereid om dit actief te onderzoeken?

 9. Hoeveel kapvergunningen op grond van de Wet natuurbescherming zijn er de afgelopen 3 jaar voor boomsingels en boomgroepen op agrarische gronden verleend?

 10. Hoe vindt de handhaving op kapvergunningen en Wnb-besluiten voor boomrijen en singels plaats? Heeft er intensivering plaatsgevonden naar aanleiding van de landelijke berichtgeving?

 11. Op welke wijze draagt u er zorg voor dat landschapselementen behouden blijven of worden hersteld, ondanks de Europese subsidievoordelen die het de agrariërs oplevert?

 12. Heeft u al met andere gemeenten in Salland gesproken over deze problematiek? Zo nee, bent u bereid om hierin het voortouw te nemen?