GroenLinks Deventer maakt de balans op: Terugblik afgelopen 4 jaar

GroenLinks Deventer maakt de balans op: Terugblik afgelopen 4 jaar

Wat doet een gemeenteraadsfractie nu eigenlijk als ze eenmaal is verkozen? GroenLinks heeft de afgelopen vier jaar voorstellen of regelingen van het college beoordeeld en beter proberen te maken. Daarnaast hebben we belangrijke problemen aan de kaak gesteld en hebben we zelf voorstellen gemaakt om Deventer groener, socialer en opener te maken. Aan het einde van de raadsperiode is het goed om terug te kijken: welke instrumenten hebben we ingezet en hebben we resultaat geboekt?

 

Tussen 2014 en 2018 hebben we 23 amendementen ingediend. Amendementen zijn plannen om een collegevoorstel te verbeteren. Van deze plannen zijn er 7 ook daadwerkelijk overgenomen door de raad. Een belangrijk principieel voorstel van ons was om de tegenvallers bij het bouwproject De Viking niet langer te dekken uit het programma Kunst en Cultuur waarmee een forse bezuiniging op de kunstsector kon worden voorkomen.

In de raadsperiode hebben we 58 moties ingediend waarvan er uiteindelijk 35 zijn overgenomen. Een van deze motie legt de grondslag om Deventer voortaan als "Shelter City" te laten fungeren. Ook de motie om te gaan experimenteren met de gescheiden inzameling van Groente en Fruitafval ("motie schillenboer") leidde tot succes. Verder heeft GroenLinks in 2016 een start gemaakt met het geld reserveren voor de verbouwing van het Burgerweeshuis en is met de motie Arusha een safaripark in het landelijk gebied bij Lettele voorkomen.        

Daarnaast heeft de fractie met succes vier initiatiefvoorstellen verdedigd voor Tijdelijke Natuur op bedrijventerrein A1, experimenteren met een vuurwerkvrije zone en vervolgonderzoek naar meer windenergie. GroenLinks initieerde het raadsonderzoek dat momenteel plaatsvindt naar wat er allemaal mis is gegaan in het bouwproject "De Viking".

Tot slot hebben de in de afgelopen periode maar liefst 62 keer schriftelijke vragen gesteld waarin we actuele problemen aan de kaak stelden, opheldering vroegen of het college om actie vroegen. Een voorbeeld van een schriftelijke vraag die tot een snelle actie leidde was het per direct gratis maken van de stadsetalage voor de bezichtiging van kunst.   

Al met al kijkt de fractie terug op vier jaar hard werken met mooie resultaten. Na 21 maart 2018 gaan we daar graag mee door!
Overzichten van alle moties, amendementen, initiatiefvoorstellen en schriftelijke vragen zie je hieronder.

Termen

Motie:
"Een motie is een formeel middel waarmee een lid van een vergadering een discussiepunt voor kan leggen aan een vergadering. Hiertoe dient de motie in stemming gebracht te worden op een vergadering. Alle leden van een vergadering kunnen een motie indienen."

Amendement:
"Een amendement is een formele wijziging van een officieel document. In het Nederlands en Belgisch staatsrecht, is een amendement een wijziging op een wetsontwerp, een voorstel van decreet, een voorstel van resolutie of een motie."

Initiatiefvoorstel:
"De gemeenteraad bepaalt in hoofdlijnen het gemeentebeleid en controleert of het college het beleid goed uitvoert. Het college van Burgemeester en Wethouders vormt het dagelijks bestuur van de stad. Meestal legt het college ontwerpbesluiten aan de raad voor. Een raadslid kan echter ook zélf met voorstellen komen. Dat heet dan een initiatiefvoorstel."

Schriftelijke vragen:
"De gemeenteraad bepaalt in hoofdlijnen het gemeentebeleid en controleert of het college dat beleid goed uitvoert. Om zijn controlerende taak uit te oefenen, beschikt de gemeenteraad over een aantal middelen. Zo kan de raad het college schriftelijk vragen stellen over allerlei actuele onderwerpen. Langs deze weg kan de raad duidelijkheid van het college proberen te krijgen over een bepaald onderwerp."