Energieplan in de steigers : Lef door te doen!

In de raad van 15 mei 2019 zijn de eerste contouren van een toekomstig Energieplan gepresenteerd. In het Energieplan moet beschreven staan op welke wijze Deventer de doelstelling energieneutraal in 2030 gaat bereiken. In de contourennotitie heeft het energieplan als werktitel "Leren door te doen". Het is nu nog een weinig enthousiasmerend, niet ambitieus en vaag stuk waarbij vooral de onzekerheden en complexiteiten de overhand hebben. GroenLinks heeft gevraagd om onder de titel "Lef door te doen" een ambitieus en concreet plan aan de raad aan te bieden. Lees hierna de inbreng van de fractie van GroenLinks.

Aan deze contourennotitie is te zien dat het college worstelt met de enorme opgave voor zij voor staat: Deventer energieneutraal in 2030. Die afspraak hebben we al in 2009 gemaakt en staat in het coalitie-akkoord "met lef en liefde voor Deventer " nog steeds recht overeind. Helaas wordt in de contourennotitie vooral uitgegaan van de RES-opgave (opgave uit het landelijke klimaatakkoord; de Regionale energie Strategie) en dat is te beperkt. Omdat het lastig is om lange termijndoelstellingen te stellen terwijl een college maar voor 4 jaar vooruit kan kijken, wordt in het coalitie-akkoord "met lef en liefde" bewust gekozen voor het opknippen van de periode tot 2030 in "stepping stones" en dus een eerste Energieplan voor de periode tot 2022. Het vasthouden aan de eigen doelstelling 2030, het terugbrengen in behapbare perioden zijn ons inziens geen wensen maar voorwaarden voor het definitieve energieplan. Daarnaast is Deventer een stad met ambities en die ambities voor verduurzaming willen wij ook terugzien met concrete maatregelen en plannen; uitgevoerd door een college met bestuurlijk lef en liefde voor een duurzaam Deventer

Daarnaast missen wij het volgende:
• Conform het Rekenkamerrapport over duurzaamheid en het coalitieakkoord willen we inzicht in de opgaven in de resterende periode tot 2030 in tijdsvakken van collegeperioden ("stepping stones"). Welke inspanning wordt tot 2022 geleverd (benodigde CO2-reductie) en wat is daar in deze periode concreet voor nodig?
• Het E-plan moet ruimtelijke kaders bieden: op welke plaatsen in Deventer is er onder welke voorwaarden ruimte voor windenergie, zon, geothermie en andere duurzame vormen van opwek.  
• Grote bedrijven moeten worden uitgedaagd in de opgave en we gaan een convenant afsluiten dat ambitieuzer is dan de landelijk geldende voorschriften.
• De gemeente moet zelf het goede voorbeeld geven door bijvoorbeeld op vastgoed en verlichting concrete doelstellingen en uitvoering op te nemen.
• Het E-plan mist maatregelen op het gebied van duurzame mobiliteit; onder meer een verkenning naar een transferium nabij de A1 en beleid mbt voorrang voor duurzaam verkeer.
• Ook de rol van de gemeente moet duidelijk beschreven worden; wat ons betreft  pro-actief en aanjagend en niet achteroverleunend. Gemeente zou eigen grond kunnen inzetten voor de E-transitie (bijv. bermen/geluidwallen voor zonnepanelen/molens) en verder zelf het goede voorbeeld geven en de leiding en regie te nemen.  In het E-plan willen we bijvoorbeeld ook graag duidelijkheid over de planologische mogelijkheden bedrijventerrein A1.
• Voor de nieuwe vormen van opwek is participatie als onderdeel van draagvlak van belang: gemeente voert daarbij een regierol en geeft in het E-plan duidelijk aan welke participatiemodellen kunnen worden ingezet en aan welke voorwaarden initiatiefnemers moeten voldoen. We moeten dus helderheid hebben over het containerbegrip draagvlak. In de contourennotitie blijft dit onderwerp hangen in weliswaar mooie maar multi-interpretabele woorden.

Kortom; in het energieplan willen we graag concrete ambities en doelstellingen terugzien. De energietransitie vraagt bestuurders met lef. Wordt vervolgd na de zomer !