‘Unanieme’ steun voor cultuurvisie

Het zou in al het tumult over het weglopen van bijna de gehele oppositie bijna worden vergeten, maar woensdagavond 19 juni debatteerde de gemeenteraad (met 24 leden) over de cultuurvisie 2019-2024. Voor GroenLinks een belangrijk dossier tijdens deze raadsperiode, omdat kunst en cultuur er simpelweg toe doen. De cultuurvisie, die namens het college door GroenLinks-wethouder Carlo Verhaar werd verdedigd, werd door alle overgebleven raadsleden gesteund. Met diverse moties en amendementen wist de fractie van GroenLinks, met Koen en Anne als de cultuurwoordvoerders, haar stempel te drukken op deze visie. 

Waarom is kunst en cultuur belangrijk?

Kunst en cultuur maken mensen rijker. Ze leren mensen hun eigen en andere werelden kennen met alle normen, waarden en uitdrukkingsvormen die daarbij horen. Ze leren mensen om zich tot deze wereld te verhouden en daarin een eigen positie te kiezen. Ze leren mensen om een mening te vormen over hetgeen wat van waarde is. Met andere woorden: kunst en cultuur dragen bij aan de ontwikkeling van mensen. Nog los van het feit dat kunst en cultuur ontroeren, laten lachen, verwarren en verrassen.

Wat vindt GroenLinks van de visie?

Cultuur leeft in Deventer. De GroenLinks-fractie is afgelopen bestookt met mailtjes, telefoontjes en appjes en dronk liters koppen koffie met iedereen die de Deventer cultuursector een warm hart toedraagt. GroenLinks is blij dat de visie er nu überhaupt is. Na jaren van ad-hoc beslissingen nemen, verdient het college met Carlo voorop een compliment voor het feit dat het culturele veld in zijn geheel wordt beschouwd. De visie biedt overzicht en daar heeft het de afgelopen jaren zonder twijfel aan ontbroken. GroenLinks is met name blij met de ruimte voor vernieuwing en de aandacht voor de breedte. Voor ons betekent dit dat er uiteenlopende genres geprogrammeerd dienen te worden die een breed en divers publiek aanspreken. GroenLinks steunt met volle overtuiging de visie van het college dat er in vijf programmalijnen (podiumkunsten & evenementen, beeldende kunst, erfgoed, taal/literatuur/media en educatie & participatie) gedacht wordt en niet in instellingen of gebouwen. Daarnaast was GroenLinks blij met de toezegging die de wethouder deed in een eerdere raadstafel dat jongeren expliciete aandacht krijgen in de verdere uitwerking en het feit dat de Erfgoedagenda nog met de raad zal worden besproken. Ons historisch en cultureel erfgoed maakt Deventer namelijk uniek. Je hoeft de deur maar uit te lopen en je wandelt een verhaal in. Dat moeten we koesteren en behouden.

Is dan alles goed aan de visie?

Nee, is het korte antwoord. De GroenLinks-fractie heeft zich – naast de vraag van wat wij vinden van de visie – ook de vraag gesteld wat we missen en waar onze zorgen zitten. Want ja, die zijn er ook. Sommige uitvoerders van de verschillende basisfuncties hebben het zwaar. Ook wij zien deze problemen. Zo is daar Mimik. De GroenLinks-fractie staat voor de komst van deze waardevolle culturele voorziening die film en theater verbindt en hecht daarbij aan een goede start. GroenLinks hanteert daarbij dat de problemen vooral voortkomen uit de bouw en geen cultuurprobleem zijn. Het college is in gesprek en daar hebben wij vertrouwen in. GroenLinks heeft altijd een heldere lijn gekozen als het gaat om de speelgoedcollectie. Wat ons betreft moet deze deel uitmaken van het grotere geheel in de vorm van Deventer Verhaal. Dit wordt in de visie ook voorgesteld door het college. Hier hoort in onze ogen dan wel een bijdrage in de exploitatie bij. Wij hebben daarom het amendement behoud speelgoedcollectie gesteund, ook om inzichtelijk te krijgen wat het opgaan in het Deventer Verhaal precies kost als je wel wilt dat de collectie te zien is . GroenLinks heeft in het verleden samen met andere fracties in de raad ervoor gestaan om het Burgerweeshuis concreet perspectief te bieden op een toekomstbestendig poppodium en dat doen we nog steeds. De popcultuur past bij Deventer en daar hoort een volwaardig, eigenzinnig poppodium bij. Daarom hebben we het amendement Burgerweeshuis ingediend dat ook is aangenomen. Het college gaat nu op zoek naar geschikte alternatieve locaties inclusief kostenplaatje, zodat de raad later goed kan besluiten. Ook een volwaardige schouwburgfunctie past in het rijtje van waardevolle functies en ook daarin volgen we het college met belangstelling in haar gesprekken. Het risico van lijstjes is altijd dat er dingen worden vergeten, maar even voor de helderheid: ook wij staan voor goede cultuureducatie, ruimte voor moderne kunst en de te gekke evenementen in deze gemeente. Deze zogenaamde basisfuncties zijn onmisbaar voor een gemeente met een omvang van zo’n 100000 inwoners. Met al hun activiteiten en programmering zorgen de uitvoerders van de verschillende functies ervoor dat iedereen, ongeacht culturele achtergrond, inkomen en leeftijd, optimaal toegang heeft tot kunst en cultuur. Het is van belang dat de gemeenteraad uitspraken durft te doen over hoe zij de kunst en cultuur in Deventer ziet. Daarom dienden we samen met andere partijen de motie cultureel perspectief 2020-2030 in die unaniem werd aangenomen.

GroenLinkse stempels

Naast het zoeken naar een oplossing voor de problemen bij diverse culturele instellingen, diende GroenLinks ook nog twee moties in. De eerste was de motie Vitale cultuursector. In de huidige culturele inrichting zijn zaken erg met elkaar verweven. Met deze motie beoogt GroenLinks dit te stroomlijnen met als hoofdzaak dat de cultuurinstellingen zich kunnen bezighouden met waarvoor ze zijn: cultuur maken. Hierbij moet de gemeente samen met het culturele veld op zoek naar andere manieren van het organiseren van cultureel vastgoed, samenwerkingsvormen, subsidiesystematiek en de organisatievorm van verschillende instellingen. Integraliteit is hierbij onwijs belangrijk. GroenLinks vindt het daarnaast van belang dat de basisfuncties de beste versie van zichzelf zijn en daar hoort het uitdagen van deze functies door nieuwe spelers bij. Deze motie werd met ruime meerderheid aangenomen. Ook dienden wij moties mede in over vastgoed en samenwerking die werden aangenomen.

Deventer kent een sterkte maaktraditie. We hebben een grote hoeveelheid professionele makers die dag in dag uit keihard werken aan hun kunst en daarmee een bijdrage leveren aan onze gemeente. GroenLinks stelde daarom met haar motie Professionele Makers een aanscherping voor van een deel van de voorgestelde €135.000,- voor makers en programma. Wij staan voor de mogelijkheden van makers om zich in artistiek opzicht optimaal te kunnen ontplooien. Kunst en cultuur zijn er niet zomaar. Het creëren van kunst is een kwetsbaar en intensief proces en daar is tijd en geld voor nodig. Voor een gezonde culturele sector is het van belang dat tradities continu worden bevraagd, uitgedaagd of worden bevestigd. Professionele makers doen dat in grote mate. GroenLinks ziet het daarom mede als een verantwoordelijkheid van de gemeente om dit waar nodig te ondersteunen. Ook deze motie kon op brede steun rekenen in de gemeenteraad.

GroenLinks kijkt terug op een intensief en bij vlagen heftig proces rondom de cultuurvisie dat in de raadsvergadering van 19 juni tot een climax kwam. De visie is aangenomen, maar we zijn er nog niet. Onze inzet blijft echter onverminderd: een cultuursector waar voor ieder wat wils is te vinden en waar mensen worden geraakt.